Актуални Новини

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Община БЕРКОВИЦА

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в с.БОРОВЦИ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Открито е производство по създаване на Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри със заповед на Изпълнителния директор на АГКК, РД-16-32 /01.11.2016 г.обнародвана в „Държавен вестник“ № 96/01.12.2016г.
Изпълнител на договора КД-1-100/31.10.2016 е фирма „ГЕОХАЙД” ООД гр. София. Дружеството е вписано в регистъра на правоспособните лица със заповед 577 /11.07.2001г.

КАКВО ПРЕДСТОИ?

В изпълнение на договора на територията на с.Боровци започват и ще се извършват геодезически заснемания на имотите и сградите, анкетиране и събиране на данни за собственост.
На публични места са обявени конкретни графици за геодезически заснемания на имоти и сгради, изработване на схеми на самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.) .
Събирането на данни за собственост, ще се извършва в сградата на Кметство Боровци , където трябва да се представят документите за собственост върху недвижимите имоти.
Документите могат да бъдат предоставяни и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост.
Предоставените документи се обработват от администратори на лични данни и се подпечатват с печат:
“ ВАЖИ САМО ЗА КАДАСТРАЛНА КАРТА“.
За улеснение на живеещите извън с.Боровци собственици на имоти в града , документите могат да се представят и в посочените в „контакти” места, както и на електронна поща Borovtsi@cadastre.bg

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕТО НА КК И КР

На основание чл.41, ал.5 от Наредба 3 към Закон за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ собственикът е длъжен:
1. Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта установяващ правото на собственост
2. При представяне на карта за легитимация от страна на специалистите от дружеството да осигури свободен достъп до имота за извършване на измерванията.
3. Да представи на фирмата изпълнител В СРОК ДО 30.01.2017 г :
• Акт, удостоверяващ правата му върху имота
• Данни за адреса на недвижимия имот
• Данни за собствениците и носителите на други вещни права.
• Копия от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост (при наличност).

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако не представите необходимите документи, Вашият имот ще бъде отразен съгласно наличните данни в досега действащите регистри към кадастралните планове. Тази информация не винаги е пълна и актуална.
Ако сте пропуснали предоставите своите документи за собственост имате следните възможности да го направите:
• След влизане в сила на кадастралната карта и кадастрален регистър, съдържащите се в тях несъответствия в данните за имоти, сгради и самостоятелни обекти, могат да се отстранят по реда за отстраняването на непълноти и грешки /чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР/
В тези случаи разходите за отстраняване на непълноти и грешки в кадастъра, допуснати в резултат на неизпълнението на задължения по чл.38, ал.1, т.1,2 и 3 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица /собствениците/ съгласно чл.40 от ЗКИР.

КОНТАКТИ

Обектов офис с.Боровци (в сградата на Кметството) –Цветанка Тодорова Симеонова -Борисова 0887 293 430
Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Монтана тел. 096 305 309
„ГЕОХАЙД ООД” – офис гр.Монтана – ул.”Извора”№19 тел. 096 329 334
офис гр.София-бул.”Цар Борис III” 136 тел. 02 9559 543
email: geohide@geohide.com, survey@geohide.com