Актуални Новини, Новини

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА В ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИКА НА ХОРА С ЦЕЛ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Агенцията по заетостта е партньор на стартиращата ежегодна Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора и 10-те местни комисии за борба с трафика на хора в страната. Кампанията цели да повиши осведомеността и чувствителността на обществото и  уязвимите групи по отношение на механизмите за въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация, както и да насочи вниманието към начините за предпазване от рискови ситуации и осигуряване на безопасна трудова миграция.

В рамките на кампанията ще бъдат реализирани редица събития и инициативи с цел целенасочена превенция и повишаване на информираността на българските граждани, които желаят да работят в Европа, на чуждестранните граждани (временни или сезонни работници) на територията на България, както и на работещите в рискови сектори. Акцент ще бъде поставен и на създадените вследствие на пандемията от COVID-19 и влошената икономическа ситуация предпоставки за предприемане на рискови инициативи за трудова реализация, увеличаващи възможността за попадане в трафик с цел трудова експлоатация.

Агенцията по заетостта и бюрата по труда в страната ще вземат участие в планираните в рамките на кампанията дейности, включващи кръгла маса на тема „Предизвикателства при идентификацията, разследването и превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация“, регионален форум в Благоевград на тема „Трафик на хора с цел трудова експлоатация – идентификация и превенция в условията на криза и нарастваща безработица“, информационни сесии/трудови ателиета с безработни и уязвими лица, и други.

Сред партньорите на кампанията са също Министерство на труда и социалната политика, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, JobTiger, Конфедерация на независимите синдикати в България, КТ „Подкрепа“ и др.

Подробности за кампанията и за проблемите, свързани с явлението „трафик на хора“, може да бъде намерена на интернет страниците на Националната комисия за борба с трафика на хора: www.antitraffic.government.bg и www.antitraffic.bg. Актуална информация, свързана с кампанията, ще бъде публикувана периодично и на уебсайта на Агенцията по заетостта, раздел „Превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация”.

За начало, по-долу публикуваме на Вашето внимание линк към наръчника „Как да се предпазим от трудова експлоатация”, предоставен от фондация „А21”, както и списък с телефонни номера, на които може да бъде получено съдействие във връзка с трафика на хора:

НАРЪЧНИКЪТ „КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ”  е достъпен на: https://neutrinodata.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/a21/userimages/safetyguide-employment-bulgaria.pdf. 

ВАЖНИ КОНТАКТИ:

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, набира се без код)

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.), e-mail: office@antitraffic.government.bg

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация „Кампания А21“ – 0800 20 100

ИА „Главна инспекция по труда“:

–        Гореща телефонна линия – 0700 17 670

–        Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация Кампания А21 – 0800 20 100