АКТУАЛНО

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

2396. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
2396. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство
Необходими документи:
● Попълнено заявление по образец;
● Документ за самоличност;
● Пълномощно, когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото;
●Удостоверение за наследници  – когато имотът не е деклариран от наследника или имотът представлява земеделска земя/гора;
● Удостоверение, издадено от нотариус, от което е видно, че лицето е заветник по смисъла на закона – оригинал (за сверка). Удостоверението трябва да съдържа данни за завещателя (трите имена, ЕГН, адрес по последно местоживеене), данни за имота (частта от имота) и неговото местонахождение;
● Удостоверение от съда за снабдяване с удостоверение за данъчна оценка – оригинал.
Други документи за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот :
● Актуална скица :
– от Агенция по геодезия картография и кадастър – в случаите когато има влязла в сила кадастрална карта;
– от техническа служба на Община Берковица – в случаите, когато скицата е за имот в населено място с наличие на влязъл в сила регулационен план, но без влязла в сила кадастрална карта.
Други документи за издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделски земи и гори :
● Решение на Поземлена Комисия на земеделски земи (за сверка);
● Удостоверение за характеристики на земеделска земя (от поземлена комисия или Агенция по геодезия картография и кадастър);
● Таксационно описание – за гори.
Други документи за издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство :
● констативен протокол от общинската администрация, удостоверяващ степента на завършеност на сградата, издаден не по–късно от 3 месеца преди датата на искането;
● декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на изготвянето на данъчната оценка – с данни (напр. от проектната документация) за площта и конструкцията на бъдещите сгради.
Забележка: Всички документи следва да се представят и в оригинал за сверяване на данните. В случаите, когато са налични документи за собственост имотите (копия или оригинали) следва да се представят за сверяване на данните и съставяне на коректна данъчна оценка.
Срок на действие на индивидуалния административен акт:
● До 30 юни на съответната година, а за имоти, за които е заплатена целият размер на дължимите данъци и такси – до 31 декември на съответната година.
Срок на изпълнение:
● 1 ден (след предоставяне на всички необходими данни и документи) – за удостоверение, за което е заплатено за експресна услуга;
● 5 дни (след предоставяне на всички необходими данни и документи) – за удостоверение, за което е заплатено за обикновена  услуга.
Такса:
● За  граждани – 3.00 лв. – обикновена услуга / 10 лв. – експресна услуга;
● За фирми – 5.00 лв. – обикновена услуга / 15 лв. – експресна услуга.
Таксата се заплаща на касата на отдел „Местни приходи и общинска собственост“ след подаване на искането или по банков път :
* банкова сметка : IBAN : BG35UBBS80028413870905
Обединена българска банка АД, клон Берковица
BIC : UBBSBGSF
код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги
Образци:
• Заявление / образец 1/
• Декларация по чл.14 от ЗМДТ (подава се само за ДО на право на строеж или ДО на незавършено строителство) /образец 2/

2071. Издаване на удостоверение за декларирани данни
Необходими документи:
● Попълнено искане по образец;
● Документ за самоличност;
● Пълномощно (или други документи  в случаите по чл.74, ал.2 от ДОПК – разпореждане на съд или декларация с изрично съгласие на данъчно задълженото лице),  когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото.
Срок на действие на индивидуалния административен акт:
● Документът удостоверява всички факти и обстоятелства декларирани от данъчнозадълженото лице към момента на издаване – за притежавани недвижими имоти (право на ползване, ид.ч. от тях и др.), за притежавани МПС, за извършвани патентни дейности и др.
Срок на изпълнение:
● 1 ден – за удостоверение, за което е заплатено за екпресна услуга;
● 5 дни  – за удостоверение, за което е заплатено за бърза  услуга;
● 7 дни  – за удостоверение, за което е заплатено за обикновена  услуга.
Такса:
● 7.00 лв. – експресна услуга
● 5.00 лв. – бърза услуга
● 3.00 лв. – обикновена услуга
Таксата се заплаща на касата на отдел „Местни приходи и общинска собственост“ след подаване на искането или по банков път :
* банкова сметка : IBAN : BG35UBBS80028413870905
Обединена българска банка АД, клон Берковица
BIC : UBBSBGSF
код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги
Образци:
• Искане /образец 3/

Заверяване  на молби-декларации за обстоятелствена проверка
Необходими документи:
• 2бр. молби-декларации с вписани свидетели
• копие от документ за собственост/нот. акт,  договор/
• скица на имота,  издадена от СГКК-гр.Монтана или технически служба при община Берковица
• пълномощно /при необходимост/
• заявление по образец
• удостоверение за наследници/при необходимост/
Срок на изпълнение:
● 1 ден – за молба-декларация, за която е заплатено за експресна услуга;
● 3 дни  – за молба-декларация, за която е заплатено за бърза  услуга;
● 7 дни  – за молба-декларация, за която е заплатено за обикновена  услуга.
Такса:
● 10.00 лв. – експресна услуга
● 7.00 лв. – бърза услуга
● 5.00 лв. – обикновена услуга
Таксата се заплаща на касата на отдел „Местни приходи и общинска собственост“ след подаване на искането или по банков път :
* банкова сметка : IBAN : BG35UBBS80028413870905
Обединена българска банка АД, клон Берковица
BIC : UBBSBGSF
код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги

Издаване на дубликат на платежен документ
Необходими документи:
● Попълнено искане по образец;
● Документ за самоличност;
● Пълномощно (или други документи  в случаите по чл.74, ал.2 от ДОПК – разпореждане на съд или декларация с изрично съгласие на данъчно задълженото лице),  когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото.
Срок на действие на индивидуалния административен акт:
● Не се издава индивидуален административен акт, а препис на документ за получени плащания от данъчнозадълженото лице.
Срок на изпълнение:
● 1 ден – за дубликат, за който е заплатено за експресна услуга;
● 5 дни  – за дубликат, за който е заплатено за бърза  услуга;
● 7 дни  – за дубликат, за който е заплатено за обикновена  услуга.
Такса:
● 7.00 лв. – екпресна услуга
● 5.00 лв. – бърза услуга
● 3.00 лв. – обикновена услуга
Таксата се заплаща на касата на отдел „Местни приходи и общинска собственост“ след подаване на искането или по банков път :
* банкова сметка : IBAN : BG35UBBS80028413870905
Обединена българска банка АД, клон Берковица
BIC : UBBSBGSF
код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги
Образци:
• Искане /образец 3/

1998. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
Необходими документи:
● Попълнено искане по образец;
● Документ за самоличност;
● Пълномощно (или други документи  в случаите по чл.74, ал.2 от ДОПК – разпореждане на съд или декларация с изрично съгласие на данъчно задълженото лице),  когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото.
Срок на действие на индивидуалния административен акт:
● Документът удостоверява наличието или липсата на изискуеми публични задължения към момента на издаване от данъчнозадълженото лице към Община Берковица за местни данъци и такси.
Срок на изпълнение:
● 1 ден – за удостоверение, за което е заплатено за експресна услуга;
● 3 дни  – за удостоверение, за което е заплатено за бърза  услуга;
● 7 дни  – за удостоверение, за което е заплатено за обикновена  услуга.
Такса:
● 10.00 лв. – експресна услуга
● 7.00 лв. – бърза услуга
● 5.00 лв. – обикновена услуга
Таксата се заплаща на касата на отдел „Местни приходи и общинска собственост“ след подаване на искането или по банков път :
* банкова сметка : IBAN : BG35UBBS80028413870905
Обединена българска банка АД, клон Берковица
BIC : UBBSBGSF
код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги
Образци:
Искане /образец 3/

Служебна бележка  МПС инвалиди
Необходими документи:
● Попълнено искане по образец;
● Документ за самоличност;
● Пълномощно /при необходимост/
Срок на изпълнение:
● 1 ден – за удостоверение, за което е заплатено за експресна услуга;
● 5 дни  – за удостоверение, за което е заплатено за бърза  услуга;
● 7 дни  – за удостоверение, за което е заплатено за обикновена  услуга.
Такса:
● 7.00 лв. – експресна услуга
● 5.00 лв. – бърза услуга
● 3.00 лв. – обикновена услуга
Таксата се заплаща на касата на отдел „Местни приходи и общинска собственост“ след подаване на искането или по банков път :
* банкова сметка : IBAN : BG35UBBS80028413870905
Обединена българска банка АД, клон Берковица
BIC : UBBSBGSF
код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги
Образци:
Искане /образец 3/

Справка за плащания за минали години
Необходими документи:
● Попълнено искане по образец;
● Документ за самоличност;
● Пълномощно /при необходимост/
Срок на изпълнение:
● 1 ден – за справка, за която е заплатено за експресна услуга;
● 3 дни  – за справка, за която е заплатено за бърза  услуга;
● 7 дни  – за справка, за която е заплатено за обикновена  услуга.
Такса:
● 10.00 лв. – експресна услуга
● 7.00 лв. – бърза услуга
● 5.00 лв. – обикновена услуга
Таксата се заплаща на касата на отдел „Местни приходи и общинска собственост“ след подаване на искането или по банков път :
* банкова сметка : IBAN : BG35UBBS80028413870905
Обединена българска банка АД, клон Берковица
BIC : UBBSBGSF
код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги
Образци:
Искане /образец 3/

2124. Копие на данъчни декларации по ЗМДТ
Необходими документи:
● Попълнено искане по образец;
● Документ за самоличност;
● Пълномощно (или други документи  в случаите по чл.74, ал.2 от ДОПК – разпореждане на съд или декларация с изрично съгласие на данъчно задълженото лице),  когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото.
Срок на действие на индивидуалния административен акт:
● Не се издава индивидуален административен акт, а заверено копие от подадена от данъчнозадълженото лице декларация.
Срок на изпълнение:
● 1 ден – за копие, за което е заплатено за експресна услуга;
● 3 дни  – за копие, за което е заплатено за бърза  услуга;
● 7 дни  – за копие, за което е заплатено за обикновена  услуга.
Такса:
● 15.00 лв. – експресна услуга
● 10.00 лв. – бърза услуга
● 5.00 лв. – обикновена услуга
Таксата се заплаща на касата на отдел „Местни приходи и общинска собственост“ след подаване на искането или по банков път :
* банкова сметка : IBAN : BG35UBBS80028413870905
Обединена българска банка АД, клон Берковица
BIC : UBBSBGSF
код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги
Образци:
Искане /образец 3/

10. Удостоверение за платен данък  превозните средства
Необходими документи:
● Попълнено искане по образец;
● Документ за самоличност;
● Пълномощно /при необходимост/
Срок на изпълнение:
● 1 ден – за удостоверение, за което е заплатено за експресна услуга;
● 5 дни  – за удостоверение, за което е заплатено за бърза  услуга;
● 7 дни  – за удостоверение, за което е заплатено за обикновена  услуга.
Такса:
● 7.00 лв. – експресна услуга
● 5.00 лв. – бърза услуга
● 3.00 лв. – обикновена услуга
Таксата се заплаща на касата на отдел „Местни приходи и общинска собственост“ след подаване на искането или по банков път :
* банкова сметка : IBAN : BG35UBBS80028413870905
Обединена българска банка АД, клон Берковица
BIC : UBBSBGSF
код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги
Образци:
Искане /образец 3/

Заверка на удостоверение за данъчна оценка
Необходими документи:
● Попълнено искане по образец;
● Издадено удостоверение за данъчна оценка;
● Документ за самоличност;
● Пълномощно /при необходимост/
Срок на изпълнение:
● 1 ден – за заверка, за която е заплатено за експресна услуга;
● 5 дни  – за заверка, за която е заплатено за бърза  услуга;
● 7 дни  – за заверка, за която е заплатено за обикновена  услуга.
Такса:
● 10.00 лв. – експресна услуга
● 5.00 лв. – бърза услуга
● 3.00 лв. – обикновена услуга
Таксата се заплаща на касата на отдел „Местни приходи и общинска собственост“ след подаване на искането или по банков път :
* банкова сметка : IBAN : BG35UBBS80028413870905
Обединена българска банка АД, клон Берковица
BIC : UBBSBGSF
код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги
Образци:
Искане /образец 3/

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл.14 от ЗМДТ
Необходими документи:
– Декларация по чл.14 от ЗМДТ;
– Документ за собственост /копие/;
-Удостоверение за наследници/при наследство/;
– Акт за смърт /при починал ползвател/;
– Удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/ или разрешение за ползване;
– Пълномощно /когато декларацията се подава от пълномощник/.
Образци:
Декларация по чл.14 от ЗМДТ /образец 2/
Срок за изпълнение
Веднага
Такса
Без такса

Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл.25, ал.2 от ЗМДТ
Необходими документи
– Декларация по чл.14 от ЗМДТ;
– Документ за собственост /копие/;
– Решение на ТЕЛК;
– Пълномощно /когато декларацията се подава от пълномощник/.
Образци:
Декларация по чл.14 от ЗМДТ /образец 2/
Срок за изпълнение
Веднага
Такса
Без такса

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл.32 от ЗМДТ
Необходими документи
– Декларация по чл.32 от ЗМДТ;
– Удостоверение за наследници;
– Удостоверение за данъчна оценка/когато наследодателя има имоти извън Община Берковица/;
– Застрахователна стойност на МПС /когато наследодателя е притежавал такива/;
– Удостоверение от банка за влоговете.
Образци:
Декларация по чл.32 от ЗМДТ /образец 4/
Срок на изпълнение
Веднага
Такса
Без такса

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл.49, ал.3 от ЗМДТ
Необходими документи
– Декларация по чл.49 от ЗМДТ;
– Дарителско свидетелство или договор;
– Документ удостоверяващ получаване на дарението;
– Решение на ТЕЛК;
– Пълномощно /когато се подава от упълномощено лице/.
Образци:
Декларация по чл.49 от ЗМДТ /образец 5/
Срок на изпълнение
Веднага
Такса
Без такса

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозните средства, съгласно чл.54 от ЗМДТ
Необходими документи
– Декларация по чл.54 от ЗМДТ;
– Документ за собственост /договор или митническа декларация/,  а в случай когато е придобит от чужбина е необходимо договора да бъде преведен от заклет преводач;
– Копие на големия талон на КАТ;
– Застрахователна стойност на автомобила /копие/;
– Квитанция или платежен документ за платения данък при прехвърляне;
– Квитанция или платежен документ за платения данък върху превозното средство;
– Решение на ТЕЛК / при МПС до 117,64 k.w. и обем на двигателя до 2000 куб.см./.
Забележка: При предоставяне на тези документи да се носят и оригиналите
Образци:
Декларация по чл.54 от ЗМДТ:
-лек  автомобил /образец 6/
-без леки автомобили /образец 7/
-въздухоплавателно средство /образец 8/
-плавателно средство /образец 9/
Срок на изпълнение
Веднага
Такса
Без такса

Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
Необходими документи
Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ и чл.18а от НОАМТЦУ на територията на Община Берковица
Образци:
Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ и чл. 18а от  НОАМТЦУ на територията на Община Берковица  /образец 10/
Срок на изпълнение
Веднага
Такса
Без такса

Приемане и обработване на декларации за такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци
Необходими документи
– Декларация по чл.16, т.6, б. а, б от НОАМТЦУ на територията на Община Берковица
Образци:
Декларация по чл.16, т.6, б. а,б от  НОАМТЦУ на територията на Община Берковица  /образец 11/
Срок на изпълнение
Веднага
Такса
Без такса

Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл.129, ал.1 от ДОПК
Необходими документи
Искане за прихващане или възстановяване
Образци:
Искане за прихващане и възстановяване /образец 12/
Пълномощно /когато се подава от упълномощено лице/
Удостоверение за ТЕЛК /при ползване на облекчение/
Срок на изпълнение
30 дни
Такса
Без такса

2014. Приемане декларации по чл.61н от Закона за местните данъци и такси – облагане с патентен данък
Необходими документи
Декларация по чл. 61 н  от  ЗМДТ
Образци:
Декларация по чл. 61 н  от ЗМДТ /образец 13/
Срок на изпълнение
Веднага
Такса
Без такса

Приемане декларации по чл.61 р от Закона за местните данъци и такси – облагане с туристически данък
Необходими документи
Декларация по чл. 61 р  от  ЗМДТ
Образци:
Декларация по чл.61р от ЗМДТ /образец 14/
Срок на изпълнение
Веднага
Такса
Без такса

Отписване на МПС
Необходими  документи
1. Документ, удостоверяващ отписването.
2. Декларация за отписване
Образци:
Декларация за отписване /образец 15/
Срок на изпълнение
Веднага
Такса
Без такса

Приемане декларация по чл.61х  от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
Необходими документи
Декларация по чл. 61 х  от  ЗМДТ
Образци:
Декларация по чл.61х от ЗМДТ /образец 16/
Срок на изпълнение
Веднага
Такса
Без такса

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И МУЗЕЕН КОМПЛЕКС ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ТРАДИЦИОННА БЪЛГАРСКА СУРВАЧКА “ЦВЕТОВЕТЕ НА КОЛЕДНИТЕ ТРАДИЦИИ”

Изработването на традиционната сурвачка е стар български обичай, който се предава от поколение на поколение от древни времена. Целта му

ВИЖТЕ ОЩЕ »

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Детско полицейско управление
Актуални Новини

В 4. ОУ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ“ – БЕРКОВИЦА БЕ ДАДЕН СТАРТ НА ПРОГРАМА „ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ“

На 22 ноември 2022 година с тържествена церемония 4. ОУ „Георги Сава Раковски“ – Берковица, Община Берковица и Районно управление

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И МУЗЕЕН КОМПЛЕКС ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ТРАДИЦИОННА БЪЛГАРСКА СУРВАЧКА “ЦВЕТОВЕТЕ НА КОЛЕДНИТЕ ТРАДИЦИИ”

Изработването на традиционната сурвачка е стар български обичай, който се предава от поколение на поколение от древни времена. Целта му

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА И КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ЗАЕМ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Обявление за избор на финансова или кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Берковица

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.