АКТУАЛНО

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

2052. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал
Необходими документи:
– съобщение за раждане, издадено от лечебно заведение;
– съдебно решение при осиновяване;
– лични карти на родителите;
– нотариално заверена декларация за припознаване (когато родителите нямат сключен граждански брак);
Срок: до 7 дни
Безплатна услуга.

2076. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ОБРАЗЕЦ-ИСКАНЕ
– при промяна на име-съдебно решение
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

1999. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –  оригинал
Необходими документи:
– заявление по образец;
– лични карти;
– медицински свидетелства и декларации;
Срок: Издава се оригинално удостоверение след  подписване на акта
Такса: 35 лв (за граждански брак през делнични дни)
80 лв (за изнесен ритуал на граждански брак през почивни и празнични дни)
50 лв тържествен ритуал за подписване на граждански брак в НЧ „Иван Вазов 1872″

2037. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ОБРАЗЕЦ ИСКАНЕ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2019. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
Необходими документи:
– съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице;
– документ за самоличност на починалото лице;
Срок : веднага
Безплатна услуга

2034. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ОБРАЗЕЦ ИСКАНЕ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв

2038. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или акт за смърт
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ОБРАЗЕЦ ИСКАНЕ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2016. Издаване на удостоверение за наследници – издава се от кметството по постоянен адрес /жителство/ на починалото лице.
Необходими документи:
– лична карта на наследника;
– искане – по образец;
*искането се подава лично от един от наследниците или от изрично упълномощено друго лице ОБРАЗЕЦ ИСКАНЕ
За лице без налично ЕГН – Срок: обикновен – до 5 дни, по 2 лв. на стр.бърза – до 2 дни  по 4 лв. на страница
За лице с налично ЕГН – Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 4 лв.; бърза – 6 лв.; експресна  – 10 лв.

2109. Издаване на удостоверение за семейно положение
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв.

2075 . Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв.

2057. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв

2036. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв.

2092. Издаване на удостоверение за идентичност на  лице с различни имена
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв.

2017.Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина
Необходими документи:
– документ за самоличност;
– писмено съгласие в свободен текст, за вписване на личните данни на  чуждия гражданин в утвърдения образец;
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 4 лв.; бърза – 6 лв.; експресна  – 10 лв.

2073. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак  в Република България
Необходими документи:
– документ за самоличност;
– документ за самоличността на чужденеца;
– декларация по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението от чуждия гражданин
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа
Такса: обикновена – 4 лв; бърза – 6 лв; експресна  – 10 лв

2129. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа
Такса: обикновена – 3 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2079. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2128. Издаване на  удостоверение за постоянен адрес при вече регистиран постоянен адрес
Необходими документи:
– документи за самоличност;
– заявление за постоянен адрес или адресна карта – образец постоянен адрес
– документ за собственост на жилището или договор за наем или др. документи доказващи ползването на имота
*заявлението се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2074. Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Необходими документи:
– документи за самоличност
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2107. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес
Необходими документи:
– документи за самоличност
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв.

2053. Припознаване на дете.
Необходими документи:
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
– лични карти на родителите;
– декларация за припознаване, нотариално заверена;
– оригинално удостоверение за раждане на детето;
Срок: обикновен – до 5 дни,
Такса: обикновена – 6 лв
Забележка: Родителите  се явяват пред длъжностното лице, а също и детето ако е навършило 14 години.

2110. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина.
Необходими документи:
– документ за самоличност;
– оригинален документ за заверка.
Срок:  2 дни
Такса: 10 лева

2108. Издаване на удостоверение правно ограничение (лишаване от родителски права)
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв.

 Заверка на копия от удостоверения по гражданско състояние  – на страница.
Необходими документи:
– документи за самоличност
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: бърза – за 1 ден, експресен – до 3 часа.
Такса: бърза – 1 лв., експресна – 2 лв

1994. Признаване на решения и актове на чуждестранни съдилища и други органи
Необходими документи:
– документи за самоличност;
– писмено заявление – по образец;
– оригинал на документа от чужбина с апостил , превод  на български език, заверен от Д-я “Консулски отношения” при МВнР- София  или от съответното посолство на РБ.
Срок: до 5 дни
Такса: 30 лева

2077. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
Необходими документи:
– документи за самоличност
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2390. Установяване на наличие на българско гражданство.
Необходими документи:
Заявление
* заявлението се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
– удостоверение за раждане;
– снимки в ляв полуанфас – 2 броя;
– документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната – изселнически паспорт, писма за изселване от МВР и др. Могат да се представят и документи, издадени от държавата на заселването, с които се удостоверяват посочените по-горе обстоятелства. Документите подадени на чужд език трябва да бъдат преведени и легализирани;
– справка по регистрите за населението относно гражданството на лицето
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв
29. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции.
Срок: до 7 дни.

Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл.93, ал.5 от Закона за гражданска регистрация.
Необходими документи:
– документи за самоличност;
-писмено заявление – по образец;
*заявлението се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: веднага

Присвояване на ЕГН.
Необходими документи:
– документи за самоличност;
– писмено заявление –ОБРАЗЕЦ ИСКАНЕ
– указ на Президента или писмо от РДВР.
Срок: до 7 дни.
Безплатна услуга 

Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес
Необходими документи:
– документи за самоличност
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

Промяна на ЕГН на български гражданин
Необходими документи:
– документи за самоличност;
– писмено заявление – ОБРАЗЕЦ-ИСКАНЕ
– акт за раждане или съдебно решение.
Срок: до 7 дни

Всички други видове удостоверения по искане на граждани
Необходими документи:
– документи за самоличност
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Фотодокументална изложба
Актуални Новини

С ФОТОДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА “СТРОИТЕЛИТЕ НА ПАМЕТНИКА НА СВОБОДАТА” МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА ПОСРЕЩА ТРЕТИ МАРТ

Събитието премина при голям интерес. По стар български обичай многобройните гости бяха посрещнати с хляб и сол, а Гергана Лазарова,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
3 март в Берковица - 18 метров трибагреник
Актуални Новини

ЧЕСТИТ 3 МАРТ, БЕРКОВИЦА!

Честит 3 март, Берковица! България над всичко!С шествие с 18-метров трибагреник, носен от 26 ученици от 3. ОУ “Иван Вазов”,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (18) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (6) Образование (41) Община Берковица (323) Общинска администрация-Берковица (26) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (9) заповеди на кмета (23) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (16) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (6) обявление (58) основни училища (8) отдел строителство (15) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (6) програми (6) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (9) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24.03.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА22 март 2023 г. /сряда/ – 14.00 часа 1.Докладна РД-92-00-2408 относно отчет за дейността

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ “ВиК – БЕРКОВИЦА”

При наличие на натрупани задължения към дружеството, за неплатена изразходвана и отведена вода „ВиК Берковица” предлага на абонатите си споразумение

ВИЖТЕ ОЩЕ »
РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА "ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" И ПК "КЛИСУРА"
Актуални Новини

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА “ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” И ПК “КЛИСУРА” СЕЛО БЪРЗИЯ

На 16.03.2023 г. се проведе редовно годишно-отчетно събрание на “Дружество на хора с увреждания” и ПК “Клисура” село Бързия. На

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.