ОИК

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

2052. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал
Необходими документи:
– съобщение за раждане, издадено от лечебно заведение;
– съдебно решение при осиновяване;
– лични карти на родителите;
– нотариално заверена декларация за припознаване (когато родителите нямат сключен граждански брак);
Срок: до 7 дни
Безплатна услуга.

2076. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ОБРАЗЕЦ-ИСКАНЕ
– при промяна на име-съдебно решение
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

1999. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –  оригинал
Необходими документи:
– заявление по образец;
– лични карти;
– медицински свидетелства и декларации;
Срок: Издава се оригинално удостоверение след  подписване на акта
Такса: 35 лв (за граждански брак през делнични дни)
80 лв (за изнесен ритуал на граждански брак през почивни и празнични дни)
50 лв тържествен ритуал за подписване на граждански брак в НЧ „Иван Вазов 1872″

2037. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ОБРАЗЕЦ ИСКАНЕ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2019. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
Необходими документи:
– съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице;
– документ за самоличност на починалото лице;
Срок : веднага
Безплатна услуга

2034. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ОБРАЗЕЦ ИСКАНЕ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв

2038. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или акт за смърт
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ОБРАЗЕЦ ИСКАНЕ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2016. Издаване на удостоверение за наследници – издава се от кметството по постоянен адрес /жителство/ на починалото лице.
Необходими документи:
– лична карта на наследника;
– искане – по образец;
*искането се подава лично от един от наследниците или от изрично упълномощено друго лице ОБРАЗЕЦ ИСКАНЕ
За лице без налично ЕГН – Срок: обикновен – до 5 дни, по 2 лв. на стр.бърза – до 2 дни  по 4 лв. на страница
За лице с налично ЕГН – Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 4 лв.; бърза – 6 лв.; експресна  – 10 лв.

2109. Издаване на удостоверение за семейно положение
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв.

2075 . Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв.

2057. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв

2036. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв.

2092. Издаване на удостоверение за идентичност на  лице с различни имена
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв.

2017.Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина
Необходими документи:
– документ за самоличност;
– писмено съгласие в свободен текст, за вписване на личните данни на  чуждия гражданин в утвърдения образец;
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 4 лв.; бърза – 6 лв.; експресна  – 10 лв.

2073. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак  в Република България
Необходими документи:
– документ за самоличност;
– документ за самоличността на чужденеца;
– декларация по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението от чуждия гражданин
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа
Такса: обикновена – 4 лв; бърза – 6 лв; експресна  – 10 лв

2129. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа
Такса: обикновена – 3 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2079. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2128. Издаване на  удостоверение за постоянен адрес при вече регистиран постоянен адрес
Необходими документи:
– документи за самоличност;
– заявление за постоянен адрес или адресна карта – образец постоянен адрес
– документ за собственост на жилището или договор за наем или др. документи доказващи ползването на имота
*заявлението се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2074. Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Необходими документи:
– документи за самоличност
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2107. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес
Необходими документи:
– документи за самоличност
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв.

2053. Припознаване на дете.
Необходими документи:
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
– лични карти на родителите;
– декларация за припознаване, нотариално заверена;
– оригинално удостоверение за раждане на детето;
Срок: обикновен – до 5 дни,
Такса: обикновена – 6 лв
Забележка: Родителите  се явяват пред длъжностното лице, а също и детето ако е навършило 14 години.

2110. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина.
Необходими документи:
– документ за самоличност;
– оригинален документ за заверка.
Срок:  2 дни
Такса: 10 лева

2108. Издаване на удостоверение правно ограничение (лишаване от родителски права)
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв.

 Заверка на копия от удостоверения по гражданско състояние  – на страница.
Необходими документи:
– документи за самоличност
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: бърза – за 1 ден, експресен – до 3 часа.
Такса: бърза – 1 лв., експресна – 2 лв

1994. Признаване на решения и актове на чуждестранни съдилища и други органи
Необходими документи:
– документи за самоличност;
– писмено заявление – по образец;
– оригинал на документа от чужбина с апостил , превод  на български език, заверен от Д-я “Консулски отношения” при МВнР- София  или от съответното посолство на РБ.
Срок: до 5 дни
Такса: 30 лева

2077. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
Необходими документи:
– документи за самоличност
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2390. Установяване на наличие на българско гражданство.
Необходими документи:
Заявление
* заявлението се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
– удостоверение за раждане;
– снимки в ляв полуанфас – 2 броя;
– документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната – изселнически паспорт, писма за изселване от МВР и др. Могат да се представят и документи, издадени от държавата на заселването, с които се удостоверяват посочените по-горе обстоятелства. Документите подадени на чужд език трябва да бъдат преведени и легализирани;
– справка по регистрите за населението относно гражданството на лицето
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв
29. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции.
Срок: до 7 дни.

Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл.93, ал.5 от Закона за гражданска регистрация.
Необходими документи:
– документи за самоличност;
-писмено заявление – по образец;
*заявлението се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: веднага

Присвояване на ЕГН.
Необходими документи:
– документи за самоличност;
– писмено заявление –ОБРАЗЕЦ ИСКАНЕ
– указ на Президента или писмо от РДВР.
Срок: до 7 дни.
Безплатна услуга 

Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес
Необходими документи:
– документи за самоличност
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

Промяна на ЕГН на български гражданин
Необходими документи:
– документи за самоличност;
– писмено заявление – ОБРАЗЕЦ-ИСКАНЕ
– акт за раждане или съдебно решение.
Срок: до 7 дни

Всички други видове удостоверения по искане на граждани
Необходими документи:
– документи за самоличност
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

One thought on “АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Comments are closed.