АКТУАЛНО

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

2052. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал
Необходими документи:
– съобщение за раждане, издадено от лечебно заведение;
– съдебно решение при осиновяване;
– лични карти на родителите;
– нотариално заверена декларация за припознаване (когато родителите нямат сключен граждански брак);
Срок: до 7 дни
Безплатна услуга.

2076. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ОБРАЗЕЦ-ИСКАНЕ
– при промяна на име-съдебно решение
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

1999. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –  оригинал
Необходими документи:
– заявление по образец;
– лични карти;
– медицински свидетелства и декларации;
Срок: Издава се оригинално удостоверение след  подписване на акта
Такса: 35 лв (за граждански брак през делнични дни)
80 лв (за изнесен ритуал на граждански брак през почивни и празнични дни)
50 лв тържествен ритуал за подписване на граждански брак в НЧ „Иван Вазов 1872″

2037. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ОБРАЗЕЦ ИСКАНЕ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2019. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
Необходими документи:
– съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице;
– документ за самоличност на починалото лице;
Срок : веднага
Безплатна услуга

2034. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ОБРАЗЕЦ ИСКАНЕ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв

2038. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или акт за смърт
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ОБРАЗЕЦ ИСКАНЕ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2016. Издаване на удостоверение за наследници – издава се от кметството по постоянен адрес /жителство/ на починалото лице.
Необходими документи:
– лична карта на наследника;
– искане – по образец;
*искането се подава лично от един от наследниците или от изрично упълномощено друго лице ОБРАЗЕЦ ИСКАНЕ
За лице без налично ЕГН – Срок: обикновен – до 5 дни, по 2 лв. на стр.бърза – до 2 дни  по 4 лв. на страница
За лице с налично ЕГН – Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 4 лв.; бърза – 6 лв.; експресна  – 10 лв.

2109. Издаване на удостоверение за семейно положение
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв.

2075 . Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв.

2057. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв

2036. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв.

2092. Издаване на удостоверение за идентичност на  лице с различни имена
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 3 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв.

2017.Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина
Необходими документи:
– документ за самоличност;
– писмено съгласие в свободен текст, за вписване на личните данни на  чуждия гражданин в утвърдения образец;
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 4 лв.; бърза – 6 лв.; експресна  – 10 лв.

2073. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак  в Република България
Необходими документи:
– документ за самоличност;
– документ за самоличността на чужденеца;
– декларация по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението от чуждия гражданин
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа
Такса: обикновена – 4 лв; бърза – 6 лв; експресна  – 10 лв

2129. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа
Такса: обикновена – 3 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2079. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2128. Издаване на  удостоверение за постоянен адрес при вече регистиран постоянен адрес
Необходими документи:
– документи за самоличност;
– заявление за постоянен адрес или адресна карта – образец постоянен адрес
– документ за собственост на жилището или договор за наем или др. документи доказващи ползването на имота
*заявлението се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2074. Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Необходими документи:
– документи за самоличност
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2107. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес
Необходими документи:
– документи за самоличност
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв.

2053. Припознаване на дете.
Необходими документи:
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
– лични карти на родителите;
– декларация за припознаване, нотариално заверена;
– оригинално удостоверение за раждане на детето;
Срок: обикновен – до 5 дни,
Такса: обикновена – 6 лв
Забележка: Родителите  се явяват пред длъжностното лице, а също и детето ако е навършило 14 години.

2110. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина.
Необходими документи:
– документ за самоличност;
– оригинален документ за заверка.
Срок:  2 дни
Такса: 10 лева

2108. Издаване на удостоверение правно ограничение (лишаване от родителски права)
Необходими документи:
– документ за самоличност;
-писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв.; бърза – 4 лв.; експресна  – 6 лв.

 Заверка на копия от удостоверения по гражданско състояние  – на страница.
Необходими документи:
– документи за самоличност
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: бърза – за 1 ден, експресен – до 3 часа.
Такса: бърза – 1 лв., експресна – 2 лв

1994. Признаване на решения и актове на чуждестранни съдилища и други органи
Необходими документи:
– документи за самоличност;
– писмено заявление – по образец;
– оригинал на документа от чужбина с апостил , превод  на български език, заверен от Д-я “Консулски отношения” при МВнР- София  или от съответното посолство на РБ.
Срок: до 5 дни
Такса: 30 лева

2077. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
Необходими документи:
– документи за самоличност
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

2390. Установяване на наличие на българско гражданство.
Необходими документи:
Заявление
* заявлението се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
– удостоверение за раждане;
– снимки в ляв полуанфас – 2 броя;
– документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната – изселнически паспорт, писма за изселване от МВР и др. Могат да се представят и документи, издадени от държавата на заселването, с които се удостоверяват посочените по-горе обстоятелства. Документите подадени на чужд език трябва да бъдат преведени и легализирани;
– справка по регистрите за населението относно гражданството на лицето
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв
29. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции.
Срок: до 7 дни.

Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл.93, ал.5 от Закона за гражданска регистрация.
Необходими документи:
– документи за самоличност;
-писмено заявление – по образец;
*заявлението се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: веднага

Присвояване на ЕГН.
Необходими документи:
– документи за самоличност;
– писмено заявление –ОБРАЗЕЦ ИСКАНЕ
– указ на Президента или писмо от РДВР.
Срок: до 7 дни.
Безплатна услуга 

Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес
Необходими документи:
– документи за самоличност
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

Промяна на ЕГН на български гражданин
Необходими документи:
– документи за самоличност;
– писмено заявление – ОБРАЗЕЦ-ИСКАНЕ
– акт за раждане или съдебно решение.
Срок: до 7 дни

Всички други видове удостоверения по искане на граждани
Необходими документи:
– документи за самоличност
– писмено искане – по образец;
*искането се подава лично от физическото лице или от изрично упълномощено друго лице – ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
Срок: обикновен – до 2 дни; бърза – 1 ден; експресен – до 3 часа.
Такса: обикновена – 2 лв; бърза – 4 лв; експресна  – 6 лв

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

Превенция чрез седмото изкуство

Община Берковица и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организират безплатни кинопрожекции на филма за

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (72) Къща музей "Иван Вазов" (12) МБАЛ БЕРКОВИЦА (12) МИГ Берковица и Годеч (31) НЧ "Иван Вазов - 1872" (20) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (715) Общинска администрация-Берковица (106) Общински съвет-Берковица (46) Обява (46) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (20) вик берковица (27) град Берковица (39) дневен ред (21) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (13) кмет община берковица (22) конкурс (15) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (32) общинска администрация (56) обява община берковица (13) обявление (93) обявление отдел СУТ (42) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (28) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (17) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

С ГРИЖА КЪМ ПРИРОДАТА

Децата от детска градина  “Васил Левски”, с. Бързия дадоха нов живот на дръвчето, което им бе дарено от кмета Радослав

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.