ОИК

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

2133. Издаване на удостоверения УП 3 (за трудов стаж)
Срок: 3 месеца
Такса: 5 лв

2133. Издаване на удостоверения УП 3 (за трудов стаж без трудова книжка)
Срок: обикновена: 3 месеца
Такса:10 лв

Такси за разрешителни за таксиметрова дейност
Срок: 7 дни
Такса: 10 лв

Наем зала Заседателна зала – община Берковица – на час
Срок: няма
Такса: 6 лв

Копирни услуги за една страница :
– едностранно -0,10 лв
– двустранно – 0,15 лв
Срок: веднага

2069. Издаване разрешително за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на общината и  2 бр. светлоотразителни стикери
Срок: 7 дни
Такса: 20

Издаване на дубликат изгубено (откраднато) разрешително за таксиметрова дейност, с комплект стикери
Срок: 7 дни
Такса: 40 лв

Издаване на стикер /унищожен/ за извършване на таксиметрова дейност – 1 брой
Срок: 7 дни
Такса: 5 лв

Издаване на разрешение за удължено работно време на заведения за обществено хранене и развлечения по чл. 7, ал. 2 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица за един час удължаване на музикалното озвучаване
Срок: 7 дни
Такса: 30 лв

Регистрация на земеделска и горска техника :
– І група – трактори, тракторни ремаркета и самоходни шасита
– ІІ група – комбайни и други самоходни и самодвижещи се машини
– ІІІ група – прикачни, навесни и стационарни машини
Срок: 14 дни
Такса: 10 лв

Извозване на строителни отпадъци–за град Берковица-бус до 1.5 т./ на курс
Срок: обикновен – 30 дни; бърза – 10 дни
Такса: за обикновена – 25 лв; за бърза – 30 лв

Извозване на строителни отпадъци–за град Берковица-бус до 3.5 т./ на курс
Срок: обикновен – 30 дни; бърза – 10 дни
Такса: за обикновена – 30 лв; за бърза – 35 лв

Извозване на строителни отпадъци–извън град Берковица-бус до 1.5 т./ на курс+0,37 лв./км
Срок: обикновен – 30 дни; бърза – 10 дни
Такса: за обикновена – 25 лв; за бърза – 30 лв
Извозване на строителни отпадъци –извън град Берковица-бус до 3.5 т./ на курс+0,50 лв./км
Срок: обикновен – 30 дни; бърза – 10 дни
Такса: за обикновена – 30 лв; за бърза – 35 лв

Цени за паша в горите и земите от общински поземлен фонд:  в лева на декар
– едър рогат добитък
Срок: 30 дни
Такса: 6 лв
– за коне, катъри, магарета и мулета
Срок: 30 дни
Такса: 6 лв
– за овце
Срок: 30 дни
Такса: 5 лв

Разрешение за отсичане и изкореняване на единични дървета и трайни насаждения до 5 броя в земеделски земи извън горския
фонд – лева на 1 брой
Срок: 30 дни
Такса: 10 лв

Разрешение за отсичане и изкореняване на единични дървета и трайни насаждения повече от 5 броя и над 1 дка. извън горския фонд –  цената е на 1 брой разрешение
Срок: 30 дни
Такса: 20 лв

Разрешение за отсичане на орехови, кестенови, бадемови и други дървесни видове, защитени със закон –  цената е на 1 брой разрешение
Срок: 30 дни
Такса: 10 лв

Разрешение за отсичане на дървета в регулация – за 1 брой дърво
Срок: 30 дни
Такса: 4 лв

Разрешение за добив на едра, средна и дребна дървесина за строителство – от спуснатия контингент на общината : за 1 брой разрешително
Срок: 30 дни
Такса: 4 лв

Разрешение за добив на дърва за огрев на корен от контингента на общината – за 1 брой разрешително
Срок: 30 дни
Такса: 5 лв

Разрешително за ползване на воден обект, публична общинска собственост, включително язовири и микроязовири по т. 4а се събира такса в размер на 250 лв. еднократно при издаване на разрешително.
Срок: 30 дни
Такса: 250 лв

За продължаване срока на разрешенията  по т. 4а и т.4б еднократно при издаване на разрешително.
Срок: 30 дни
Такса: 100 лв

Разрешително за за водовземане от воден обект, публична общинска собственост, включително язовири и микроязовири по т. 4б  еднократно при издаване на разрешително
Срок: 30 дни
Такса: 250 лв

За изменеие и/или допълнение на разрешенията за извършване на дейности по т. 4а и т.4б еднократно при издаване на разрешително
Срок: 30 дни
Такса: 130 лв

Издаване на становище за регистрация на животновъден обект в регулация
Срок: 30 дни
Такса: 20 лв

Косене с коса – на декар
Срок: 30 дни
Такса: 20 лв
Косене с тревокосачка – на декар
Срок: 30 дни
Такса: 18 лв

Резитба на клони – на брой дърво
Срок: 30 дни
Такса: 8 лв

Резитба на храсти – на брой
Срок: 30 дни
Такса: 2 лв

Резитба на жив плет – на квадратен метър
Срок: 30 дни
Такса: 2 лв

Зацветяване без посадъчен материал – на квадратен метър
Срок: 30 дни
Такса: 5 лв

Затревяване без включени семена – на квадратен метър
Срок: 30 дни
Такса: 5 лв

Засаждане на дървета без посадъчен материал – на брой
Срок: 30 дни
Такса: 2 лв

Засаждане на храсти без посадъчен материал – на брой
Срок: няма
Такса: 0,50 лв

Обезщетение при отсичане на местни и широкоразпространени иглолистни дървета – на брой
Срок: 30 дни
Такса: 17 лв

Обезщетение при отсичане на екзотични иглолистни дървета – на брой
Срок: 30 дни
Такса: 35 лв

Обезщетение при отсичане на местни и широкоразпространени широколистни дървета  – на брой
Срок: 30 дни
Такса: 15 лв

Обезщетение при отсичане на храсти – на брой
Срок: 30 дни
Такса: 4 лв

Обезщетение при отсичане на живи плетове –  на метър
Срок: 30 дни
Такса: 10 лв

Обезщетение при унищожаване на тревни площи – на декар
Срок: 30 дни
Такса: 30 лв

Обезщетение при унищожаване на орехови дървета – на брой
Срок: 30 дни
Такса: 28,30 лв

Издаване на свидетелства за собственост на животни:
– Едри преживни животни – коне, магарета, крави и др. – за 1 бр. в регулация
Срок: 30 дни
Такса: 10 лв
– Едри преживни животни – коне, магарета, крави и др. – за 1 бр.  извън регулация
Срок: 30 дни
Такса: 8 лв
– Дребни преживни животни – за 1 брой в регулация
Срок: 30 дни
Такса: 5 лв
– Дребни преживни животни – за 1 брой извън регулация
Срок: 30 дни
Такса: 3 лв

Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината
Срок: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден
Такса: обикновена – 5 лв; бърза – 7 лв; експресна – 10 лв

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства:
– до 10 кошера – за 1 брой
Срок: 30 дни
Такса: 1 лв
– над 10 кошера – за 1 брой
Срок: 30 дни
Такса: 5 лв

Заверка на регистри за покупка и продажба на черни и цветни метали
Срок: 30 дни
Такса: 20 лв

Въвеждане на нов радиоабонат с индивидуална линия с над  25 метра до разклонителната кутия
Срок: 14 дни
Такса: 15 лв

Ремонт на кабелна линия
Срок: 14 дни
Такса: 5 лв

Ремонта на радиоточка без резервни възли и детайли
Срок: 14 дни
Такса: 3 лв

Годишна такса за 1 брой радиоточка
Срок: 14 дни
Такса: 4 лв

Платено съобщение по радиовъзела – за една минута
Срок: веднага
Такса: 2 лв

Възстановяване на закрит абонатен пост
Срок: 14 дни
Такса: 5 лв