Административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ И ТРАНСПОРТ

2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице;

2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него;

2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон;

2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства;

2049 Издаване на разрешително за ползването на морски плаж през летния сезон;

2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта;

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите;

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга;

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение;

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект;

2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него;

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект;

2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници;

2047 Категоризация на места за настаняване;