Административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот;

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти;

2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост;

2059 Издаване на заповед за изземване на имот;

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост;

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти;

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2105 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение;

2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове;

2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка.