ОИК

Административно-технически услуги по териториялно и селищно устройство

2027. Издаване на скици на недвижим имот
Необходими документи:
заявление – образец;
– документ за собственост или учредено право на строеж;
– удостоверение за наследници ( при необходимост);
–  квитанция за платена такса
Срок: 7 дни.
Такса: 10 лв

2083. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване /виза за проектиране/
Необходими документи:
заявление – образец;
– скица оригинал;
– документ за собственост или учредено право на строеж;17
– удостоверение за наследници( при необходимост);
– разрешение за ползване;
– за строителство в съсобствен имот – нотариално заверено съгласие от всички собственици;
– за преустройство на жилище в сграда с режим на етажна собственост;
– за допълващо застрояване на вътрешни регулационни линии- съгласие на собственика на съседния имот;
– документ за уредени придаваеми части към имота;
– квитанция за платена такса
Срок: 14 дни
Такса: 20 лв

2399. Презаверка на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
Необходими документи:
заявление – образец;
– документ за собственост или учредено право на строеж;
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– скица на имота оригинал;
– квитанция за платена такса
Срок: 7 дни
Такса:  5 лв

Разглеждане на проектна документация от Общински експертен съвет по устройство на територията
Необходими документи:
– заявление свободен текст;
– документ за собственост или учредено право на строеж;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– виза за проектиране;
– договор в нотариална форма от съсобствениците;
– разрешение за ползване /при преустройство/;
– окомплектовани проекти по всички части;
– съгласувателни писма и становища на експлоатационните дружества и контролните органи;
– квитанция за платена такса.
Срок: 1 месец
Такса:
– за строежи от V категория, буква „в” и VІ категория, съгласно Наредба №1 от 30. 07. 2003 година на МРРБ- 30 лв
– за останалите строежи V категория- 50 лв
– за строежи ІV категория- 100 лв
– за строежи от ІІІ до І категория- 150 лв

Одобряване /съгласуване инвестиционни проекти/ – 0,2% върху строителната стойност на предвидените с проекта работи.
Необходими документи:
заявление – образец;
– документ за собственост или учредено право на строеж;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– виза за проектиране – оригинал;
– актуални скици от кадастрална карта и от регулационнен план;
– три копия от проекта, изготвен съгласно изискванията на наредба №4 „За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”;
– съгласувателни писма от РИОКОЗ, РЗИ, РСПБЗН, ВиК, ЧЕЗ /експлоатационните предприятия/;
– договор за възлагане за упражняване на технически контрол /за обекти от І до ІV категория/;
– удостоверение за правоспособност и застрахователна полица на лицето, упражняващо технически контрол;
– декларация по образец с имената и адресите на заинтересованите страни;
– нотариално заверена декларация за съгласие за строеж от съсобствениците;
– съгласие на собственика на съседния имот при допълващо застрояване на вътрешни регулационни линии;
– решение по ОВОС по реда на Закона за опазване на природната среда /при необходимост/
Срок: 1 месец
Такса: 0,20% от строителната стойност

2112. За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях:
Необходими документи:
заявление – образец;
– документ за собственост или учредено право на строеж;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– скица с виза – оригинал;
– актуални скици от кадастрална карта и от регулационнен план;
– комплект от одобрените инвестиционни проекти;
– договор в нотариална форма за съгласие от съсобствениците;
– декларация за съседи /адреси, имена на граничещите имоти и имоти през улицата/;
– квитанция за платена такса.
Срок: 7 дни
Такса:
– 0,30 лв./м2 РЗП за жилищни сгради;
– 0,50 лв./м2 за нежилищни сгради.

Издаване на разрешение за строеж за обекти на линейната инфраструктура:
Необходими документи:
заявление – образец;
– документ за собственост или учредено право на строеж;
– копие от одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план /при необходимост/;
– документ за учредени сервитутни права /при необходимост/
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– скица с виза – оригинал;
– актуални скици от кадастрална карта и от регулационнен план;
– комплект от одобрените инвестиционни проекти;
– договор в нотариална форма за съгласие от съсобствениците;
– декларация за съседи /адреси, имена на граничещите имоти и имоти през улицата/;
– квитанция за платена такса.
Срок: 7 дни
Такса:
  – до 10 м  – 50 лв
– от 10 до 100 м- 50 лв. + 1 лв./м.л. за разликата над 10м
  – над 100м –  140 лв + 0.10 лв/м.л., но не повече от 500 лв

2130. Издаване на разрешение за строеж по чл. 147 от ЗУТ:
Необходими документи
заявление – образец;
– документ за собственост или учредено право на строеж;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– конструктивно становище;
– скица с виза – оригинал;
– актуални скици от кадастрална карта и от регулационнен план;
– договор в нотариална форма за съгласие от съсобствениците;
– декларация за съседи /адреси, имена на граничещите имоти и имоти през улицата/;
– квитанция за платена такса.
Срок: 7 дни
Такса: 50 лв

1989. Издаване на разрешения за поставяне по чл. 56 от ЗУТ, на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и други
Необходими документи:
заявление – образец;
– скица с виза;
– документ за собственост или договор за наем;
– удостоверение за наследници (при необходимост);
– архитектурен проект и становище от инженер-конструктор за начина на поставяне на съоръженията;
– нотариално заверено заявление от съсобствениците за съгласие;
– квитанция за платена такса.
Срок: 1 месец
Такса: 50 лв

2001. Допускане изработването на изменение на влязъл в сила ПУП – становище и заповед.
Необходими документи:
заявление – образец;
– становище от РИОСВ;
– задание по чл. 125 от ЗУТ;
– мотивирано предложение;
– удостоверение за наследници /при необходимост/;
– скица от регулационния план и от СГКК;
– документ за собственост;
– заявление за съгласие /ако изменението е за промяна на границите между два съседни урегулирани поземлени имоти/.
Срок: 30 дни
Такса: За издаване становище и предписание за изготвяне на ПУП 30 лв

Процедиране на ПУП или техните изменения с издаване на заповед на Кмета на Община Берковица – одобряване
Необходими документи:
заявление – образец;
– документ за собственост;
– скица от действащ ПУП;
– проект за ПУП при необходимост съгласуван със заинтересованите инстанции /РИОСВ, РЗИ, РСПБЗН, ВиК, ЧЕЗ …./ – 3 екземпляра;
– заявление за съгласие и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи /ако изменението е за промяна на границите между два съседни урегулирани поземлени имоти/;
– за допълващо застрояване на вътрешни регулационни линии – съгласие на собственика на съседния имот;
– за строителство в съсобствен имот – нотариално заверено съгласие на всички собственици;
– декларация по образец с имената и адресите на заинтересованите страни.
Срок: 1 месец;
Такса: 30 лв

12. Попълване и поправка на действащ кадастрален план съгласно чл. 53 от ЗКИР
Необходими документи:
– заявление свободен текст;
– проект – заснемане за попълване на кадастрален план на хартиен и магнитен носител;
– документ за собственост
Срок: 1 месец
Такса: 30 лв

 Разглеждане и одобряване на помощен план във връзка с издаване на удостоверение и скици по чл. 13 от ППЗСПЗЗ
Необходими документи:
– заявление по образец 13;
– решение на поземлената комисия за имот;
– удостоверение за наследници , ако имота е наследствен;
– списък на адресите на всички наследници;
– помощен план с магнитен носител, изготвен от лицензирана фирма по кадастър
Срок: 1 месец
Такса: 20 лв

2518. Одобряване проект за изменение плановете на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Берковица
Необходими документи:
– заявление свободен текст;
– документ за собственост;
– удостоверение за наследници, ако имота е наследствен;
– списък на адресите на всички наследници;
– проект за изменение на план на новообразуваните имоти, изготвен от лицензирана геодезическа фирма.
Срок:1 месец
Такса: 25 лв

1990. Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж
Необходими документи:
– заявление – свободен текст;
– протокол Образец 2 /при ново строителство/;
– копие от влязло в сила Разрешение за строеж;
– копие от договора със строителя;
– удостоверение от камарата на строителите за правоспособност;
– документ за собственост или учредено право на строеж;
– разрешителни в съответствие с проекта;
– договор за строителен надзор с лицензите за правоспособност (ако се налага)
– квитанция за платена такса.
Срок: 3 дни
Такса:  20  лв

2098. Услуга по чл. 159, ал. 3 от ЗУТ – проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че ПУП е приложен по отношение на застрояването
Необходими документи:
заявление по образец;
– протокол Образец 3 /при ново строителство/;
– квитанция за платена такса.
Срок: 3 дни
Такса: 20 лв

1995. Заверка и регистриране на технически паспорт по чл. 176, ал. 5 от ЗУТ
Необходими документи:
заявление по образец;
– технически паспорт на обекта – 3 бр.
– магнитен носител – 1 бр
– квитанция за платена такса;
Срок: 7 дни
Такса: 20 лв

Заверка и регистриране на енергиен паспорт на сграда
Необходими документи:
заявление по образец;
– технически паспорт на обекта – 3 бр.;
– магнитен носител – 1 бр.;
– квитанция за платена такса;
Срок: 7 дни
Такса: 20 лв

2119. За издаване на  удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
Необходими документи:
заявление по образец;
– документ за собственост или учредено право на строеж;
– други доказателствени документи;
– скица;
– квитанция за платена такса.
Срок: 1 месец
Такса: 20 лв

2002. Удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ
Необходими документи:
заявление – образец ;
– документ за собственост или учредено право на строеж;
– протокол на поземлена комисия за имота /заверен от ПК, че е валиден към датата на подаване на молбата/;
– списък на заинтересованите лица;
– квитанция за платена такса.
Срок: 1 месец
Такса: 10 лв

2084. Издаване на удостоверение за режим на търпимост на строежи
Необходими документи:
заявление по образец;
– нотариално заверена декларация от трима свидетели за времето на построяване;
– документ за собственост на имота или учредено право на строеж;
– актуална скица;
– удостоверение за наследници /при необходимост/
Срок: 1 месец
Такса: 50 лв

2062. Услуги по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ – издаване на удостоверение за въвеждане  в експлоатация на строежите:
Необходими документи:
заявление по образец за обекти ІV категория;
заявление по образец за обекти V категория;
– документ за собственост или учредено право за строеж в чужд имот по силата на специален закон;
– окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към които се прилагат:
а) Разрешение за строеж;
б) протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
в) заверена заповедна книга;
г) Акт образец 14 за приемане на конструкцията;
д) констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността, за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
е) документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
ж) Документ от Агенция по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
– договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
– други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа.
Срок: 1 месец
Такса:
За строежите по чл.8 до чл.11 от Наредба №1 от 30. 07. 2003г. на МРРБ (Обн., ДВ, бр. 72 от 2003г.; изм. и доп., бр. 23 от 2011г. и бр. 98 от 2012г.) за номенклатурата на видовете строежи, таксите се формират, както следва:
22.1. Видовете строежи от четвърта категория, буква „а”, са:
22.1.1.  частни пътища- отворени и неотворени за обществено ползване, горски и селскостопански пътища и съоръжения към тях – мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и други
22.1.2. улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях (мостове, водостоци, подпорни стени, подземни улични мрежи, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др.) – 150 лв./км., но не повече от 1 500 лв.
22.2. Видовете строежи от четвърта категория, буква „б”- жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители:
22.2.1. жилищни сгради със средно застрояване – 250 лв.;
22.2.2. смесени сгради със средно застрояване – 300 лв.;
22.2.3.  сгради и съоръжения за обществено обслужване съгл. номенклатурата по приложение № 2  към Наредбата – 500 лв.;
22.2.4. лечебни заведения за извънболнична помощ – амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории и дентални центрове – 400 лв;
22.2.5 ветеринарни лечебни заведения – клиники /лечебници/, амбулатории /кабинети/, лаборатории – 300 лв
22.2.6. сгради за паркинг – гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти с капацитет от 50 до 100 паркоместа включително – 300 лв
22.3. Видовете строежи от четвърта категория, буква „в” са производствените сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията и складовете към тях – 500 лв.
22.4. Видовете строежи от четвърта категория, буква „г”, са озеленени площи за обществено ползване или специфично предназначение с площ до 1 ха, съгласно номенклатурата по приложение №2, вкл. мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях /в зависимост от предназначението им/ мемориални обекти, увеселителни обекти с постоянно прикрепени към терена увеселителни съоръжения, открити обекти за спортни и културни дейности – 400 лв
22.5. Видовете строежи от четвърта категория, буква „ж“, са електронни съобщителни мрежи и съоръжения изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване, включително и частите от мрежите попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община и/или област – 400 лв
22.6. Строежи от четвърта категория са и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите по чл.8, ал.1 до ал.5 включително – съобразно категоризацията им в чл.8 от буква „а” до „ж”, но не по-малко от 250 лв. – от 250лв.
22.7. Строежи от четвърта категория са вътрешните преустройства на строежите (или на части от тях) от първа до трета категория, с които се променя предназначението, без да се засяга конструкцията и без да се променят натоварванията – съобразно категоризацията им в чл.8 от буква „а” до „ж”, но не по-малко от 250 лв. – от 250лв.
22.8. Видовете строежи от пета категория, буква „а” – жилищни и смесени  сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване  с разгъната застроена площ до 1000 кв.м. включително или с капацитет до 100 места, включително за посетители са:
22.8.1. жилищни сгради с ниско застрояване 100лв.;
22.8.2. смесени сгради с ниско застрояване – 150 лв.;
22.8.3. вилни сгради- 100 лв.
22.8.4. сгради и съоръжения за обществено обслужване съгл. номенклатурата по прил. №2 – 250 лв.
22.8.5. сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ с капацитет до 50 паркоместа включително – 250 лв.
22.8.6. площадки за игра разположени на открито – 250 лв.
22.8.7. магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, открити, полузакрити и закрити стрелбища и складовете (хранилищата), прилежащи към тях, както и самостоятелни складове и работилници за ремонт на оръжие, в които се съхраняват огнестрелни оръжия от категории А, В, С и D; боеприпаси за оръжия за служебни и/или граждански цели в количество не по-голямо или равно на 100 кг, изчислено като брутно съдържание; пиротехнически изделия в количество не  по-голямо или равно на 20 кг. чиста пиротехническа смес; барут в количество до 20 кг. – 250 лв
22.8.8. аптеки, оптики, дрогерии и селскостопански  и ветеринарно-медицински аптеки – 250 лв.
22.9. Видовете строежи от пета категория, буква „б” са производствените и складовите сгради с капацитет до 50 работни места включително и съоръженията към тях – 300 лв.
22.10. Видовете строежи от пета категория, буква „в” са строежите от допълващото застрояване, извън тези от шеста категория – 150 лв.
22.11. Видовете строежи от пета категория, буква „д”, са електронни съобщителни мрежи и съоръжения изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване, включително и частите от мрежите попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община и/или област – 300 лв.
22.12. Строежите от пета категория са и  реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите по чл.10, ал.1 до 4 включително – съобразно категоризацията им от буква „а” до „в”, но не по-малко от 100 лв. – от 100 лв
22.13. Когато строежите или части от тях попадат по един критерий в определена категория, а по друг в по-висока, ценообразуването се извършва за по-високата категория.

2517. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях – в лева на страница
Необходими документи:
заявление по образец;
– документ за собственост или учредено право на строеж;
– преписи от документи или копия от планове;
– квитанция за платена такса.
Срок: 7 дни
Такса: 2 лв. на страница

Предоставяне на ксерокопие от кадастрален план или подробен устройствен план или част от тях се събира такса по лева/кв. дециметър
Необходими документи:
– заявление – свободен текст;
– документ за собственост или учредено право на строеж;
– други доказателствени документи;
– квитанция за платена такса.
Срок: 7 дни
Такса: 5 лв на кв. дециметър

Когато информацията е в цифров вид на магнитен носител- на килобайт по 0,50 лв., но не по-малко от 10 лв. Магнитният носител на записа е за сметка на възложителя
Необходими документи
– заявление по образец 24;

Предоставяне на координати на точки за имоти по §4: опорна мрежа или репераж – лв. на точка
Такса: 2 лв на точка

Предоставяне на трасировъчни данни за имоти по §4
Такса: 10 лв на точка

Извършване на геодезически услуги по поддържането и осъвременяването на цифровите модели на помощните планове и планове на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ:
28.1. въвеждане на промени в регистъра на имотите – лв. на бр. имоти
28.2. въвеждане на промени в регистрите на собствениците – лв. на бр. собственици
Такса: 4 лв

Издаване на разрешение за прокопаване на трайни настилки публична общинска собственост и озеленени площи (паркове и градинки) – лева на л.м. и депозит за разрешение за прокопаване – 36 лева на л.м
Необходими документи:
заявление – образец;
– разрешение за строеж;
– документ за собственост или учредено право на строеж
– скица, съгласувана с ВиК, ЧЕЗ, БТК (експлоатационните дружества)………
Такса: 46 лв. на л.м