Административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ УСТРОИСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти;

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа;

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба;

1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии;

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове;

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии;

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините;

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост;

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти;

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти;

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени;

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива;

2027 Издаване на скици за недвижими имоти;

2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението;

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти;

2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж;

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове;

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект;

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория;

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи;

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти;

2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация;

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот;

2083 Издаване на виза за проектиране;

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж;

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ;

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми;

2112 Издаване на разрешение за строеж;

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока;

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти;

2115 Одобряване изменението на кадастрален план;

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици;

2117 Одобряване на подробен устройствен план;

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти;

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях;

2518 Изменение на план на новообразувани имоти;

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет.