Актуални Новини

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГРАД БЕРКОВИЦА КЪМ 03.10.2018 Г.

Във връзка с извършения контролен мониторинг от страна на РЗИ-Монтана на питейната вода, подавана за град Берковица и констатираните отклонения от изискванията към качествата на водата, предназначена за питейно – битово цели по показателите – Колиформи и Ешерихия коли, на 01.10.2018 г. се извърши повторно пробонабиране и анализ от изпитвателна лаборатория при РЗИ-Монтана на вода от централното водоснабдяване, подавана за град Берковица.

Резултатите от проведения лабораторния анализ на водните проби от централно водоснабдяване на град Берковица са в норма и отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на питейната вода, предназначена за питейно-битови цели.

Източник: http://rzi-montana.org/