Община Берковица

Асистентска подкрепа

Адрес: гр. Берковица, 3500
Пл.“Йордан Радичков“ №4, ст.306
Тел: 0953/ 89119;

1.Профил на социалната услуга: Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, делегирана от държавата дейност, която се предоставя в домашна среда и извън нея.
2.Целева група:
-Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност.;

 • Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или които не получават помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон;
  3.Капацитет: 67 потребители;
  4.Година на разкриване: 01.01.2021г. с Решение на Общински съвет-Берковица №26/29.01.2021г.
 1. Условия и ред за ползване на социалната услуга:
  Лицата, които желаят да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” завяват желанието си за ползване на услугата – лично, чрез законния си представител или чрез изрично упълномощено лице:
 • в сградата на Община Берковица ст.306, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
 • по телефон: 0953/ 89119
 • по електронна поща ob@berkovitsa.com
  При заявяването на желанието за ползване на услугата, независимо от избрания начин, служителите на общината идентифицират еднозначно заявителя и неговите потребности и съответствие с целевите групи, съгласно чл. 93 от ЗСУ чрез попълване на формуляр „Заявление-декларация“. В случаите, когато заявяването е устно или по телефон – служителят отбелязва това обстоятелство в заявлението-декларация, която впоследствие при провеждането на срещата се предоставя на кандидат-потребителя за писмено потвърждаване на посочените данни и обстоятелства.
  Всеки кандидат-потребител се информира, относно същността на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.
  Кандидат–потребителите заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес. Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.
  Необходимите документи за издаването на предварителна оценка на потребностите от социалната услуга са следните:
  -Заявление
  -Документ за самоличност (за справка при провеждането на срещата);
 • Копие на акт за раждане – ако кандидата е дете (за справка при провеждането на срещата );
  -Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  -Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител). В изпълнение на чл. 25 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги в срок до 20 дни от заявяването на желанието на кандидат – потребителя се изготвя предварителна оценка на потребностите от социални услуги /направление/.
  Лицата подават Предварителната оценка на потребностите в социалната услуга „Асистентска подкрепа“.
  Социалните услуги се предоставят след сключване на договор между лицето и доставчика на социалната услуга.
  Договорът за ползване на социални услуги се сключва след изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите на лицето.

6.Социални услуги, които се предоставят:

 • самообслужване;
 • движение и придвижване;
 • промяна и поддържане на позицията на тялото;
 • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
 • комуникация;