Актуални Новини, Новини

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ЩЕТИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЕТО В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Лого Община Берковица

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА за преодоляване на щетите от настъпили бедствия /НАВОДНЕНИЯ/ във връзка с Заповед № РД-15-335/01.06.2023 г. за обявяване на частично бедствено положение и Заповед № РД-15-369/12.06.2023 г. за обявяване на бедствено положение на територията на община Берковица.

Банкова сметка на Община Берковица в ЛЕВА за ДАРЕНИЯ на парични средства за преодоляване щети от бедствия:

Титуляр: Община Берковица
IBAN: BG35UBBS80028413870905
BIC code: UBBSBGSF
Банка: ОББ АД –клон Берковица, пл. “Йордан Радичков“ № 1

Код за вид плащане: 445100 /Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната/;
или
Код за вид плащане: 445200 /Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина/;

При зареждане на плащането се избира Платежно нареждане тип „Към бюджета“, за да може да се въведе кода за плащане.
При попълване на платежното нареждане, физическите лица задължително въвеждат ЕГН, а юридическите лица – ЕИК по БУЛСТАТ.
Банковата сметка е посочена без интервали, за да може директно да се копира в платежното нареждане.
Моля, в платежното нареждане дарителите да посочат основание „Наводнение“ или друга специална цел или обект, за която правят дарението.
Във връзка с ограничената възможност за изписване в основанието на платежното нареждане на волята на дарителя, за всички получени парични дарения с основание „Наводнение“ се счита, че са дарени с воля за преодоляване на щетите от настъпили бедствия /НАВОДНЕНИЯ/ във връзка с Заповед № РД-15-335/01.06.2023 г. за обявяване на частично бедствено положение и Заповед № РД-15-369/12.06.2023г. за обявяване на бедствено положение на територията на община Берковица, като разпределението на средствата ще бъде извършено от нарочно назначена комисия.
При представяне на контактни данни на e-mail: ob@berkovitsa.com или на тел. 0953/89151, 0953/89152, позволяващи да се свържем с дарителя, ще му бъдат изпратени за подписване договор за дарение и декларация, чрез които дарителят да се идентифицира и да изрази изричната си воля за разходване на дарението.
За дарители – физически лица, които са изразили воля за дарението в платежния документ, но не предоставят контактни данни, ще бъде изготвен и подписан едностранно от страна на Община Берковица договор за дарение, като същият може да бъде изискан от дарителя по всяко време.
С дарителите – юридически лица Община Берковица ще се свърже за подписване на договор чрез използване на контактните данни, предоставени в Търговския регистър към Агенцията за вписване.
За всички дарения, получени след направената Публикация от 13.06.2023 г. за обявяване на БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ЩЕТИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЕТО, за които в платежния документ липсва каквото и да е основание за дарение и не са предоставени контактни данни за връзка с дарителя, ще се счита че са направени за целта на горепосочената кампания „ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ЩЕТИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЕТО“.