Актуални Новини

БЕРКОВИЦА ПОДПИСА ДОГОВОРА ЗА НОВИЯ СИ МИГ

Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов подписа в Министерството на земеделието и храните договора за „МИГ – Берковица-Годеч“ и изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие. Общата стойност на проекта е 3 911 660, 00 лв. Предвижда се следващите 5 години да се финансират проекти на земеделски производители, неземеделски дейности и др., както следва:

 19.24.1 Инвестиции в земеделски стопанства 850 000.00 28.97%
 19.2-4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 290 000.00 9.88%
 

19.2-8.6

 

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти 200 000.00 6.82%
19.2-6.4

 

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 935 745.00 31.90%
19.2-7.2

 

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 383 000.00 13.06%
 

19.2-7.5

 

Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура 225 000.00 7.67%
 19.2-7.6

 

Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство 50 000.00 1.70%
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 2 933 745.00 100 %
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие     977 915.00

                                                     ОБЩО:                                                                       3 911 660, 00 лв.

5 работни места ще бъдат разкрити за  „МИГ – Берковица-Годеч“, едно за Община Годеч и 4 за Община Берковица. Предстои обявяване на процедури от Местната инициативна група за прием на проекти.

На територията на «МИГ-Берковица и Годеч» подходът ЛИДЕР се прилага от 2009 година с реализирането на договор с Министерство на земеделието и храните и ДФ «Земеделие» – Разплащателна агенция за предоставянето на финансова помощ по мярка 431-2 от ПРСР 2007-2013 г. по проект № 431-2-03-17 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Берковица и Годеч”. Като част от дейностите по проекта са придобити умения и е натрупан капацитет у местната общност за прилагане на подхода ЛИДЕР, подпомогнат процеса на подготовка на стратегия за местно развитие. В резултат, през 2010 г. е създадена Местна Инициативна Група – Берковица и Годеч и разработена Стратегия за местно развитие.

В периода 2012 – 2015 година «МИГ – Берковица и Годеч» изпълни стратегия за местно развитие, като на територията бяха подпомогнати основни икономически сектори и бяха реализирани множество проекти, насочени към подобряване на условията и качеството на живот.

«Местна инициативна група – Берковица и Годеч» ще  продължи да развива територията на общини Берковица и Годеч, посредством прилагането на инструмента Водено от общностите местно развитие, като част от ПРСР 2014-2020 г. В изпълнение на договор № РД 50-173/07.12.2015 г. по мярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности» от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, МИГ е подготвил и вече е одобрена новата стратегия за водено от общностите местно развитие.

Териториален обхват на Стратегията:

Териториалният обхват на МИГ – Берковица и Годеч попада в административните граници на две области (Монтана и Софийска) и в два района на планиране (Северозападен и Югозападен). МИГ – Берковица и Годеч включва цялата територия на община Берковица (с. Балювица, гр. Берковица, с. Бистрилица, с. Бокиловци, с. Боровци, с. Бързия, с. Гаганица, с. Замфирово, с. Комарево, с. Костенци, с. Котеновци, с. Лесковец, с. Мездрея, с. Песочница, с. Пърличево, с. Рашовица, с. Слатина, с. Цветкова бара, с. Черешовица, с. Ягодово) и цялата територия на община Годеч (с. Букоровци, с. Бракьовци, с. Бърля, с. Връбница, с. Връдловци, с. Гинци, гр. Годеч, с. Голеш, с. Губеш, с. Каленовци, с. Комщица, с. Лопушна, с. Мургаш, с. Равна, с. Разбоище, с. Ропот, с. Смолча, с. Станянци, с. Туден, с. Шума).

Обща площа на територията: 838,385 км 2

Население: По данни на НСИ към 31.12.2014 г., общото население на МИГ Берковица и Годеч е 22 599 души, от които 11 081 мъже и 11 521 жени. От тях, в общинските центрове живеят 16 914 човека, т.е. делът на градско население е приблизително 75 %. Гъстотата на населението, обхванато от МИГ, възлиза на 37  човека/км² значително под средната за страната – 64,9 души/ км²