Актуални Новини

БЕРКОВСКА ФИРМА НАПРАВИ ДАРЕНИЕ ЗА ЦНСТДУ – БЕРКОВИЦА

Фирма „Дигитале“ ЕООД с управител Бисер Симеонов дари пералня за потребителите в ЦНСТДУ – Берковица. Броят на дарителите на социалното заведение продължава да нараства.  Потребителите на Дома  изработват картички, които се надяват да продадат благотворително – за закупуване на нова инвалидна количка за своя приятел Стоян Милчов Николов.

Центърът е социална услуга от резидентен тип, разкрита на 17 февруари 2015 г. със Заповед на Кмета, с капацитет 12+2 места. Проектът  „Ново начало – разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд – Договор с референтен № BG051PO001-5.2.12-0069-С0001 е  сключен между Община Берковица и Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ