Актуални Новини

„БЛОК „НЕЗАБРАВКА“ Е ЦВЕТЕН И КРАСИВ, А ЖИВЕЕЩИТЕ В НЕГО – ГОРДИ, ЧЕ СТОПАНИСВАТ НЕ САМО ПРИВЛЕКАТЕЛНА, НО И ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА СГРАДА“

IMG_2722На 5 декември 2018 г. се проведе още една церемония по официалното откриване на обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се в находяща се в гр. Берковица,  ул. „Здравченица“ № 4, бл. Незабравка“, реализиран в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в град Берковица” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0184-C02, сключен между Община Берковица и МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в IMG_2709периферните райони“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Официални гости на събитието бяха зам.-кметът Радослав Найденов, Борислав Борисов, прокурист на фирма ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, Нели Иванова, председател на Сдружение на собствениците „Незабравка-ул. „Здравченица“ 4, гр. Берковица“ , екипа по проекта и отец Захари, който отслужи тържествен водосвет на санираната сграда. В приветствието си към присъстващите зам.-кметът Радослав Найденов благодари на сдружението на собствениците за адекватните IMG_2711и бързи действия при подаването на документи за реализиране на проекта, за разбирането им и доверието, което са гласували на общината. Той благодари и на фирмата изпълнител на проекта „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, благодарение на която проектът приключи успешно.  Специални благодарности г-н Найденов изказа и на екипа по проекта с ръководител инж. Мая Горанова.

От името на Сдружението на собствениците „Незабравка-ул. „Здравченица“ 4, гр. Берковица“ председателят г-жа Нели Иванова връчи благодарствени писма до кмета на общината инж. Милчо Доцов, до изпълнителния директор на „Пътстройинженеринг“ АД Тони Петров и до екипа на управление на проекта. В тях се казва, че „резултатите се реализират благодарение на професионализма и отговорността на всички институции, ангажирани в спечеления от Община Берковица проект.

Бенефициент по проекта е Община Берковица.

Общата стойност на проекта е 3 040 531.46 лв., финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 2 584 451.74  лева, а национално съфинансиране възлиза на 456 079.72 лв. Продължителността на проекта е 30 месеца и приключва на 08.05.2019 г.

Община Берковица изпълнява проекта като доверител на Сдружение на собствениците „Незабравка – ул. Здравченица № 4, гр. Берковица“, съгласно подписан договор между страните.

Многофамилната жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 4, бл. Незабравка“ е обновена по проект, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, където Община Берковица е конкретен бенефициент. Сградата се състои от един вход и е на 4 жилищни етажа, като на всеки етаж има по 3 апартамента, общо 12 апартамента.

Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

По проекта са изпълнени следните дейности:

 • Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищната сграда с изпълнител ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, който включваше следните строително – монтажни работи:
 • Извършена изолация на покрив и отремонтирана покривна конструкция.
 • Извършена топлинна изолация на външните стени и подмяна на неподменената дограма.
 • Проектирано и изпълнено ново енергоефективно изкуствено осветление за общите части.
 • Монтирана нова мълниезащитната инсталация.
 • Осигурена е достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Стойността на договора с фирма ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД за възлагане на дейностите по инженеринг е в размер на 188 382.71 лв. без ДДС.

 • Изпълнение на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект – с изпълнител ДЗЗД ЕКИП 21.
 • Дейности по организация и управление на проекта
 • Осъществяване на дейности по публичност и информираност с изпълнител «ДИГИТАЛЕ» ЕООД

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА за сграда на ул. „Здравченица“ № 4, бл. Незабравка“ гр. Берковица са:

 • Достигане на енергопотребление „В“ ;
 • Намаляване на разходите за енергия на живущите в сградата, обект на интервенция – 12 самостоятелни жилищни обекта (12 домакинства);
 • По-високо ниво на енергийната ефективност на сградата, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в гр. Берковица
 • Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.
 • Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в Берковица, в съответствие с критериите за устойчиво развитие
 • Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата

С реализираните енергоспестяващите мерки, проектът постига спестовен ефект от 273 842 KWh/у – намалено количество на енергия и редуциране на парниковите емисии с 35,24 т/годишно.

В края на официалната част на събитието тържествено бе прерязана лентата на обновената сграда.