Актуални Новини

БОЛНИЦАТА В БЕРКОВИЦА С НОВ УПРАВИТЕЛ

P1020098Д-р Георги Савков, специалист по Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина от гр. Лом ще ръководи болницата в Берковица до провеждането на конкурс за избор на управител. Това реши Общински съвет Берковица на проведената на 25 януари 2013 г. сесия.С 19 гласа „за” на заседанието местният парламент утвърди решението на комисия за избор на д-р Савков за управител на здравното заведение.

С писмо до Кмета на Община Берковица от 03.01.2012 година Д-р Милтон  Викторов-Управител на” МБАЛ  –Берковица”ЕООД  е изявявил желание за прекратяване договора  му за възлагане на управлението на дружеството. В изпълнение на заявлението на д-р Викторов договорът е прекратен. С Решение на Общински съвет –Берковица № 230.1. от Протокол 9/22.06.2012 г. е обявен конкурс за длъжността Управител на” МБАЛ  –Берковица”ЕООД. С Протокол от 10.09.2012 година комисията назначена за провеждане на конкурса излезе с решение, че не класира единственият кандидат-Тодор Богомилов Пенчев. Съгласно пар.1а от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 година на Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ при предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението на лечебно заведение органът по чл.3 ал.1 /в случая Общински съвет-Берковица/ може да сключи договор за възлагане  на управлението за срок  до провеждане на конкурс, но не повече от 90 дни , с лице, което отговаря на изискванията на чл.63 ал.1 от ЗЛЗ. В тази връзка е избран и д-р Георги Савков от гр. Лом, който отговаря на изискванията на чл. 63 ал. 3 от ЗЛЗ. Новият управител на  болницата д-р Савков изложи накратко  пред общинските съветници програмата си за стабилизиране на МБАЛ ЕООД. В краткосрочен план първата му цел е разкриването на две нови отделения и усилия за повече приходи в болничния бюджет от Здравната каса.

Вашият коментар