Актуални Новини, Новини

БЮДЖЕТ 2021 НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА БЕ ПРИЕТ С ЕДИНОДУШИЕ

На провелата се редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 29.01.2021 година с единодушие бе приет бюджетът на Община Берковица за 2021 година. Бюджетът на Община Берковица очертава основните финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на общината през настоящата година.

Приходите в проекта за бюджет за 2021 г. са съобразени с всички фактори, формиращи собствената ни приходна база – данъчните основи, върху които се определят местните данъци, размера на данъчните ставки, размер на местните такси и цени на услуги, достигната събираемост и възможности за нейното подобряване.

При определяне на бюджетните разходи за 2021 г. са взети предвид достигнатите нива на разходи по функции и дейности през изминалата 2020 г. Запазва се обемът на финансираните дейности, както и на предоставянето на населението публични услуги.

Съгласно чл.50 от ЗДБРБ предвидените за 2021 г. размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Берковица са в размер на на 16 220 187 лв. От тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности са 13 568 287 лв. , и трансфери за местни дейности, в т.ч обща изравнителна субсидия 1 538 600 лв., зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 218 700 лв., целева субсидия за капиталови разходи 894 600 лв.

В приходната част на бюджета са разчетени средства в размер на 22 540 304лв. За финансирането на делегираните от държавата дейности в бюджета на Общината са предвидени средства в размер на 14 795 053 лв.  От тях обща субсидия са 13 568 287 лв. и преходен остатък  453 203 лв.

В частта на приходите с местен характер, са заложени като прогноза постъпления от имуществени и други данъци, общински такси, приходи от доходи на собственост, други неданъчни приходи, трансфери за местни дейности (обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища), целевата субсидия за капиталови разходи. При данъчните приходи ще се разчита на висока събираемост на облога за годината. Ще се предприемат стриктни мерки по отношение на длъжниците и събиране на недоборите.

Планираните собствени бюджетни приходи за 2021 г.са 745 251 лв. в т.ч. данъчни приходи – 1 020 000 лв. и неданъчни приходи – 2 311 000 лв.

При разработване на разходната част на бюджета на Община Берковица за 2021 год. са взети предвид основни показатели за планиране на разходите като: максимален размер на новите задължения, които могат да бъдат поети през годината, максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината, размера на просрочени задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета през 2021 год., размера на просрочените вземания които се очаква да бъдат събрани.

Бюджетът на Община Берковица за 2021 год. е разработен в съответствие с фискалните правила, свързани с ограничения в размера на общинския дълг и размер на плащанията по общинския дълг.