Актуални Новини

ВАЖНИ ПРОМЕНИ В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТИПЕНДИИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

111С промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби правителството реши за получаване на едногодишна стипендия да могат да кандидатстват само учениците от VІІІ до ХІІ клас. Децата в по-малка възраст ще бъдат стимулирани чрез еднократно финансово подпомагане за участие в обучителни курсове по изкуства, наука и спорт, в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.

Преразгледани и прецизирани са процедурите за кандидатстване на учениците от държавни и общински училища за получаване на стипендии и еднократно финансово подпомагане, посочени са органите, до които подават исканията си, както и документите, които трябва да приложат, сроковете за разглеждането им и др.

Приета бе и Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г. Тя предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби, заели призови класирания през тази година, чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв. и едногодишни стипендии в размер на 135 лв. месечно.

В Програмата са включени конкурси, олимпиади и състезания, които са с доказан висок критерий при излъчване на победителите и мотивират активно учениците за високи творчески, научни и спортни постижения. Подборът е съобразен със спецификата на изява и проява на дарованието в детската и ученическата възраст в областта на изкуствата, науката и спорта.

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби 2014

Приложение 2