Актуални Новини, Новини

ВАЖНО ЗА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

ВАЖНО ЗА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

С оглед на предстоящата лятна ваканция за учениците Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Берковица и Районно управление „Полиция“ – гр. Берковица ви напомнят, че по отношение на децата важат специални законовоуредени регламенти (Закон за закрила на детето), касаещи вечерния час.
Децата, които не са навършили 14-годишна възраст, могат да бъдат сами (непридружени) на обществени места до 20:00 часа. След 20:00 часа могат да бъдат навън единствено ако са придружени от родител, настойник или попечител.
Децата, които са навършили 14-годишна възраст, но не са навършили 18 години, могат да бъдат сами на обществени места до 22:00 часа. След това е необходимо да бъдат придружени от родител, настойник или попечител. В случай че те не могат да ги придружат, са длъжни да осигурят за придружител пълнолетно дееспособно лице. Качеството на придружителя се удостоверява с декларация с нотариална заверка на подписа от поне един от родителите на детето, която включва трите имена на родителя, телефон за връзка, имената на придружителя, в каква връзка е той с детето /роднинска, съседска, приятелска и т. н./ датата/периода на придружаване, целта, както и друга информация, която би била от значение по случая (Приложение № 1). Декларацията може да бъде свалена от сайта на общината на адрес: https://www.berkovitsa.bg/ordinances-municipality-berkovitsa/
За спазването на тези разпоредби се организират специализирани полицейски операции и проверки, в които участва и представител на Местната комисия за БППМН. Предвидените по закон глоби са: за първо нарушение – от 300 до 500 лв., за следващо нарушение – от 500 до 1000 лв.

С пожелание за весела и безгрижна ваканция!