Актуални Новини

ВАЖНО ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА

Уважаеми жители на Община Берковица, собственици на домашни кучета /охранителни, ловни, декоративни и др./ уведомяваме Ви, че съгласно Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Берковица, Чл. 3 /1/. /изм.с р.367 от Протокол 19/21.01.2005 на ОбС-Берковица/ сте задължени да ги регистрирате в срок не повече от навършване на 6 месечна възраст, а за новопридобитите не повече от 30 дни от деня на придобиване. Чл. 4. Регистрацията на кучета е двустепенна и включва ветиринарно-медицинска и административна регистрация.

Размерът на годишната такса за куче, която е определена от Общински съвет – Берковица е в размер на 10.00 лева.

Всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали в Общинска администрация-Берковица своя домашен любимец и не са заплатили такса „куче”, трябва да направят това до края на месец март 2015 г. Административната регистрация на всяко домашно куче в общината е задължителна, в т.ч. и на тези животни, които са освободени от заплащане на таксата. Регистрацията се извършва в администрация по местоживеене срещу представяне на редовно заверен ветеринарномедицински паспорт и отразена идентификация на животното, поставена от ветеринарен лекар.

Съгласно Закона за защита на животните чл. 7 ал.1 гласи, че се Забранява проявата на жестокост към животните; ал.2 За жестокост се смята: т.14 Пускане на свобода на животни, които са отглеждани от хора, в случай че предварително не са подготвени за оцеляване в естествена среда.

Собственици на кучета, които не са декларирали и регистрирали в администрацията своите до домашни любимци, както и не са заплатили дължимата такса подлежат на строги санкции.

Стопанисването на кучета на територията на Община Берковица съгласно РАЗДЕЛ ІІІ на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Берковица, Чл. 3 /1/. /изм.с р.367 от Протокол 19/21.01.2005 на ОбС-Берковица/

Чл.12/1/ Разходката на кучетата става на определени от Общината за целта места, като кучетата трябва да бъдат с нашийник и повод, а агресивните и едри породи с намордник

/2/.Куче без един от реквизитите: нашийник, повод, обозначителен знак за регистрация и талон за платена годишна такса, непридружено от собственика се счита за безстопанствено.

/3/.При извеждане на кучетата собственикът е длъжен да осигури пълна безопасност за живота , психическото и физическото здраве на гражданите.

/4/. /Изм. с решение № 367, Протокол 19/21.01.2005 г. на ОбС / Кучетата за опазване на стадата да се придвижват задължително по начин, указан в чл. 12, ал. 1. Необорудваните кучета да се считат за безстопанствени.

Чл.14. Забранява се:

  1. Допускането и престоя на кучета в магазини и обществени сгради.
  2. Превозване на кучета с обществен транспорт.
  3. Преминаване и престоя на кучета през детски площадки и територията на детски ясли и градини и училищните дворове.
  4. Допускането на свободно движещи се кучета на обществени места предназначени за отдих на гражданите, спортна и лечебна дейност.
  5. Всякакво свободно пускане на кучета извън разрешените и обозначените за тях места.
  6. Отглеждането на повече от едно куче от един собственик в един жилищен блок.
  7. Отглеждането на куче, което с поведението си системно безпокои живеещите в съседство хора.
  8. Отглеждане на кучета на тераси, балкони, и други с външно отводняване.

Чл. 15 /3/.Общината може да определи периоди през които всички кучета извън сградата или двора трябва да бъдат завързани. Тези периоди ще бъдат въведени за да се заловят бездомните кучета. Тези периоди ще бъдат с продължителност не повече от 10 дни и няма да бъдат по-чести от 5 пъти за всяка календарна година.