Актуални Новини

ВАЖНО ОТНОСНО ДЕЙСТВИЯТА НА ДНСК ПО ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИТЕ ВЪЗДУШНИ КАБЕЛНИ МРЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

 

При извършени проверки от РДНСК – Северозападен район миналата година, с констативни актове са установени незаконни строежи „Електронни съобщителни мрежи” на територията на град Берковица. Строежите представляват въздушни съобщителни електронни кабелни мрежи от снопове проводници, разположени хоризонтално по бетонни, дървени и стоманени стълбове в различни участъци на града.

Строителството е извършено без изискващите се строителни книжа (одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж), в нарушение на разпоредбите от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в несъответствие с предвижданията на подробния устройствен план. Строежите са изградени въздушно в границите на урбанизираната територия, което е нодопустимо съгласно Закона за електронните съобщения.
Началникът на РДНСК Северозападен район със свои заповеди от 28.04.2011 г. разпорежда да бъдат премахнати незаконните строежи „Въздушни кабелни  мрежи“ на територията на град Берковица, като определя  срок за доброволно изпълнение на разпореденото премахване. Заинтересованите лица са уведомени по надлежния от закона ред.
След като до този момент, въпреки изтеклите месеци от влизане в сила на заповедта, изпълнителите на незаконните строежи не предприеха никакви действия относно тяхното узаконяване или доброволно отстраняване, РДНСК започна принудителното им премахване за сметка на извършителя на строежа.

От сайта на ДНСК:

Относно: Действия на ДНСК по премахване на незаконни въздушни

електронни съобщителни (кабелни) мрежи на територията на цялата страна, констатирани при проверките, извършвани от органите на ДНСК по законосъобразното им изграждане.

    Преди всичко и за пореден път е добре да бъде уточнено, че ДНСК работи в съответствие със Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.е. придържа се към ясни правила и действията й са предсказуеми.
    При изграждане на „Електронна съобщителна инфраструктура“, следва да бъдат съблюдавани, освен разпоредбите на Закона за електронните съобщения /ЗЕС/, така също и разпоредбите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, изискванията на нормативните актове по строителството и правилата за контрол и приемане на строителните и монтажните работи и на Наредба № 17 за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях.
    В тази връзка, за изграждане на електронните съобщителни мрежи е необходимо наличие на надлежно издадени от компетентния одобряващ орган, при условията и по реда на ЗУТ, разрешения за строеж.
    Всички електронни съобщителни мрежи, за които тези изисквания не са изпълнени подлежат на премахване, въз основа на издадена заповед от Началника на ДНСК или упълномощените от него лица.
    Заповедите за премахване на незаконни строежи, подлежат на изпълнение едва след влизането им сила, тъй като жалбите на заинтересуваните лица, срещу издадените заповеди за премахване, спират тяхното изпълнение до потвърждаването им с влязло в сила решение на съд.
    Влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи са задължителни за изпълнение, както от собствениците на незаконните строежи, така и от ДНСК.
    Във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за електронните съобщения (ЗЕС), от органите на ДНСК се извършиха проверки на изградени въздушни електронни съобщителни мрежи в населени места на територията на Република България, като приоритетно същата започна от най-големите градове в Република България (областните центрове).
   
    1. Влезли в сила заповеди за премахване
    До момента, в резултат от извършените проверки, са издадени близо 450 заповеди за премахване на въздушни електронни съобщителни мрежи. 258 от тях са влезли в сила и вече са изпълнени 23 заповеди, като незаконните въздушни мрежи са премахнати. Действията по премахване на останалите незаконни кабелни мрежи с влезли в сила заповеди са в различен етап от провеждане на процедурите по Наредба №13/2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване от органите на ДНСК. От регионалните отдели при РДНСК са представени в ДНСК 55 комплектовани преписки за приключил избор на изпълнител на принудително премахване с предложение за подписване на договор с избрания изпълнител. По всички тях са подписани договори с избрания изпълнител, като с възлагателните писма се определят конкретни дати за изпълнение на премахването през месеците Април и Май тази година.
   
    2. Действия по влезли в сила заповеди за премахване
    За предприетите до момента действия по премахване на незаконни въздушни електронни съобщителни мрежи с влезли в сила заповеди за премахване на териториите на отделните области в страната, може да бъде обобщено следното:

    За Област Монтана (гр.Монтана, гр.Лом, гр.Берковица и гр.Вършец) – влезлите в сила заповеди са 30, по 24 от които в ДНСК са представени окомплектовани преписките за сключване на договори с избраните за принудително премахване фирми-изпълнители, а останалите 6 са в процедура по Наредба №13/2001г.

Вашият коментар