Актуални Новини

ВАЖНО !

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ  „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
РЕГИОНАЛНА  ДИРЕКЦИЯ  „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  И ЗАЩИТА  НА  НАСЕЛЕНИЕТО” –  МОНТАНА
Поради високите дневни температури от РДПБЗН-Монтана, напомнят:

В РДПБЗН-Монтана е в ход организацията по опазване на селскостопанската продукция, контрола по спазване на правилата за пожарната безопасност и предприемане на превантивни мерки за недопускане на пожари в реколтата. В Монтанска област тази година засетите площи с житни култури са 540 000 декара.

Анализът на дейността по осигуряване на пожарната безопасност през изминалите жътвени кампании показва, че най-чести нарушения констатирани от органите, осъществяващи Държавен противопожарен контрол са: използването на непроверена и недопусната до участие в жътвена кампания земеделска техника; липса на необходимите противопожарни уреди в земеделската техника; жътва при неразорани противопожарни ивици; използване на неизправна земеделска техника, както и не на последно място, нарушаване на забраната за палене на стърнища.
С настъпване на етап „восъчна зрялост“ в житните култури, повишаване на високите дневни температури и честите засушавания водят до увеличава опасността от пожари. При възникване на пожари в тези условия горенето се характеризира с голяма скорост на разпространение. Това означава, че всяко запалване може да обхване големи площи от реколтата и да унищожи селскостопански машини. Не са редки и случаите, когато пожари в сухи треви и стърнища обхващат горски масиви и полезащитни пояси, или намиращи се в непосредствена близост сгради. Поради това юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, при започване на жътвата трябва да предприемат необходимите мерки за направа на противопожарни ивици покрай горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа, както и от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти.
Много често се пренебрегва забраната за палене на стърнища, сухи треви, слогове и крайпътни ивици. Наред с възникването на пожари обаче съществува опасност и от задимяване на пътища, с което се създава непосредствена предпоставка за пътнотранспортни произшествия.
Всички юридическите и физическите лица, които извършват дейности в земеделските земи са длъжни да предприемат мерки за осигуряване на пожарната безопасност преди и по време на жътвената кампания, спазвайки изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (Обн. ДВ. бр. 105 от 19 Декември 2014г.).
Необходимо е за опазване на земеделските земи от пожари електроснабдителните, електроразпределителните и газоснабдителните дружества да извършват проверка на линейните си обекти, преминаващи през масиви с житни култури за спазване на изискванията. Също така органите стопанисващи пътищата и железопътните трасета, преминаващи през и/или покрай житни посеви, да поддържат почистен сервитута на пътя и ж.п. трасето.
Пожарникарите призовават стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по-висока отговорност при изпълнение на дейности в близост или в житните масиви за недопускане възникването на пожари в тях, както и да спазват правилата, свързани с противопожарната безопасност през жътвената кампания:
– Не паркирайте превозни средства и не оставяйте такива да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж!
– Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви, и в района на площадките и складовете за зърно и фураж!
– Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрелост до прибиране на реколтата!
– Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки!
– Спазвайте правилата за пожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност!
– Не допускайте паленето на открит огън и тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж и до вече ожънати масиви, и по-малко от 50 метра до тях !
– Абсолютно е забранено паленето на стърнищата след прибиране на реколтата!
– Поддържайте в изправност използваната от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти!
– Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение правилата за пожарна безопасност от граждани и лица, от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж!
– При пожар веднага съобщете на Единния европейски номер за спешни повиквания 112, като съобщите по възможност най-точно местоположението на пожара. Обажданията на този телефон са безплатни и по мобилните телефони.