Актуални Новини

ВАЖНО !!!

111ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ И НАЕМАТЕЛИТЕ
НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ГРАД БЕРКОИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изхвърлянето на отпадъци от опаковки  от дейността на търговските обекти на неразрешени за това места, Ви уведомявам следното:

Малките търговски, производствени, стопански и административни обекти в населените места на Община Берковица могат да ползват изградената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Притежателите на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране, са длъжни да ги предават и/или изхвърлят на определените за целта места, когато на територията на населеното място има организирана система за разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране.
В тази връзка моля отпадъците от опаковки – хартия и картон и други със съответна маркировка за рециклиране да бъдат изхвърляни в контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки или да бъдат оставяни СГЪНАТИ ДО КОНТЕЙНЕРИТЕ за битова смет.
За нарушаване на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Берковица и Закона за управление на отпадъците ще бъдат налагани санкции.