Актуални Новини

ВАЖНО!

Отдел „Местни приходи и общинска собственост” към ОбА-Берковица напомня, че срокът за плащане на втора и окончателна вноска на данък върху недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозни средства е до 31 октомври 2016 година. Плащането на задълженията се извършва на касата на Общинска администрация Берковица – стая 114.

Невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.