Актуални Новини

ВАЖНО!!!

Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, уведомява за настъпила промяна на часа и мястото на провеждане на планираната за 29.11.2018 г. в гр. Годеч информационна среща за разяснения, свързани с прием по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“: Час: 11:00 часа, място: Заседателна зала на Община Годеч, ет. 2, пл. Свобода № 1.