Актуални Новини, Обяви

„ВИК – БЕРКОВИЦА” ЕООД

„ВИК – Берковица“ ЕООД на база разработен и предложен за утвърждаване от КЕВР БП 2017-2021 г

обявява намерение за промяна на цените на предлаганите услуги, както следва:

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м 2017 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите  0,99
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  0,11

 

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 1,01 1,03 1,05 1,07
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0,11 0,11 0,11 0,11

 

Цените са без ДДС

Управител: инж. Александър Георгиев