Актуални Новини

ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО) И СРОКОВЕ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗУО

Нови изисквания към лицата извършващи дейности с ИУМПС и ИУЕЕО

За извършване на дейност по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба се изисква разрешение за извършване на дейности с отпадъци (чл.35, ал. 2, т. 3)

Нови изсквания към БАНКОВИТЕ ГАРАНЦИИ

Въвеждат се банкови гаранции за извършване на дейности по третиране на ИУМПС и ИУЕЕО в размер на 15 000 лева и допълнително по 5 000 лева за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността (чл. 69, ал. 2). Когато дружеството извършва дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и/или ИУЕЕО се предоставят банкови гаранции по чл. 69, ал. 2, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.

В срок до 03.04.2017 г. – 3-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1 за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, предоставят банкова гаранция в размер, съгласно чл. 69, ал. 2 (§65, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗУО). При неизпълнение на тази разпоредба, разрешението по чл. 67, ал. 1 на лицето, извършващо дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, се отнема или се изменя служебно от компетентния орган, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС (§65, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗУО).

Размерът на банковите гаранции за разрешение за извършване на дейности с ОЧЦМ се намалява на 15 000 лв., а за всяка следваща площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността – размера не се променя (чл. 69, ал. 2).

В срок до 03.01.2018 г. – 12-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ представят подновена банкова гаранция в размер на 15 000 лв. и допълнително по 5 000 лева за всяка следваща площадка (§65, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУО).

Банковата гаранция се издава в полза на министъра на околната среда и водите и се усвоява в случаите регламентирани в чл. 69, ал. 4.

Разрешение за дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕОО се отнема при непредставяне на продължена или подновена банкова гаранция минимум един месец преди изтичане срока на действието й (чл. 75, ал.1, т. 8).

Минимално необходими реквизити, които трябва да присъстват в банковите гаранции.

Дейности с ОЧЦМ

Разплащанията по сделки с ОЧЦМ към физически лица могат да се извършват по касов път – плащане в брой, когато общата стойност на сключените от съответното физическо лице сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година. Всички останали разплащания по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път (чл. 38, ал. 4 и ал. 5).

Нови изсквания към площадките на които се извършват дейности с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки в сила от 03.01.2019 г.

Допуска се извършването на дейности с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда (чл. 38).

В срок до 03.01.2019 г. – 24-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 и подават заявление за тяхното изменение и/или допълнение до компетентния орган, към което прилагат документите по чл. 69, ал. 1, т. 9 и 10, съответно по чл. 78, ал. 4, т. 3 и 5. Компетентният орган се произнася по реда и в сроковете по глава пета, раздел I, съответно раздел II. Това не се прилага в случаите, когато площадката/площадките за извършване на дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 (§66, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗУО).

Когато площадката/площадките не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО и не е подадено заявление, разрешението, съответно регистрационният документ, запазват действието си в срок до 03.01.2019 г. – 24 месеца от влизането в сила на този закон. В този случай лицето е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките в срок до 03.04.2019 г. В този случай когато разрешението или регистрационният документ включват и площадка, съответно дейности с отпадъци, които отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, компенетнтният орган изменя служебно разрешението, съответно регстрационният документ, като заличава площадката/ площадките съответно дейностите с отпадъци, които не отговарят на изскванията на чл. 38, ал. 1 (§66, ал. 3 и ал. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗУО).

Към заявленията по чл. 69, ал. 1 и чл. 78, ал. 4 се прилагат: оригинал или заверено от компетентен орган копие – извадка от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителен документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1, а за всички останали площадки – оригинал или заверено от компетентен орган копие – извадка от влязъл в сила подробен устройствен план и заверено копие на документ за собственост или копие на договор за наем, придружен с документ за собственост.

Правата по издадените регистрационни документи или по откритата процедура по издаването им не може да се прехвърлят и/или преотстъпват. В случаите на правоприемство правата по регистрациония документ преминават върху правоприемника след писмено уведомяване на компетентния орган, който отразява служебно промяната чрез издаване на решение за изменение на регистрационния документ в срок 14 дни от датата на уведомяване за промяната чл.79, ал. 4.