Актуални Новини

ВНЕСЕН Е ПОРЕДЕН ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРЕГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Община Берковица внесе проектно предложение за саниране на сградите на две от кметствата в общината.  Името на проекта е „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. Кандидатстваме по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Основната цел на проекта е повишаване енергийната ефективност на сградите на кметствата в с. Замфирово и с. Гаганица, община Берковица и постигане на енергиен клас В.

Проектът предвижда изпълнение на мерки за намаляване разхода на енергия в сградата на кметство с. Замфирово, както следва:

– Топлинно изолиране на външни стени;

– Подмяна на дограма;

– Топлоизолиране на покрива;

– Топлинно изолиране на неотопляем приземен етаж;

– Подмяна на осветителни тела.

Енергоспестяващите мерки, които се предвижда да се изпълнят за сградата на кметството в с. Гаганица, са:

– Монтиране на външна топлоизолация по фасадните стени;

– Топлоизолиране на покрива;

– Подмяна на дограмата;

– Оптимизация на осветителната система – монтаж на светодиодни осветители.

Общата стойност на проекта е 233 753.00 без ДДС, а срокът за изпълнение – 36 месеца.