Актуални Новини, Новини

ВОДЕНЕ НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ

Общинска администрация – Берковица уведомява всички граждани за възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (e – връчване) за водене на кореспонденция по електроенен път(подаване на жалби, сигнали, искания и др. ), без необходимост от физическо присъствие в деловодството на нашата администрация. Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОЙ. Комуникацията със Системата за е-врьчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица

Държавна агенция „Електронно управление“ /ДА „ЕУ7 поддържа и администрира Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) и активно информира всички потребители чрез портала www.egov.ba..

Тъй като за реализиране на електронната комуникация при една от възможностите е необходимо осигуряване на квалифициран електронен подпис, както вече бе съобщено от ДА „ЕУ“ – от 18.03.2020 г. има постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайк възможност за заявяване на подписа. За повече информация: https://ee0v.bg/wps/p0rtal/eB0v/t0pical/fae7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ec<Yc9fe