Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦ
О Б Я В А
Със заповед № ОХ- 391/08.05.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 14 /четиринадесет/ вакантни длъжности за военни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във, военни оркестри на Националната гвардейска част, Сухопътните войски и Военновъздушните сили. Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, от ЗОВСРБ.
Срок за подаване на документи – до 27.07.2018 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията
и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4
(ет. 2, всеки понеделник,сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.