Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
О Б Я В А

Със заповед № КВ-339/27.07.2018 г.. на министъра на отбраната на Република
България е разкрита процедура по обявяване на 1 (една) вакантна длъжност в служба „Военна полиция” за сержант, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна
служба (кадрова военна служба), както следва:
– Длъжност „Старши на Териториален военно полицейски екип – Белене” в Регионална служба “Военна полиция” – Плевен.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4
(ет. 2, всеки понеделник,сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.