Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

3405, гр. Монтана, ул. ”Безименна” №1, тел.(096)300922, (096)300923
О Б Я В А

Със заповед № ОХ-20/08.01.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за прием на граждански лица във висшите военни училища за обучение на студенти и курсанти, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” за учебната 2018/2019 година.
Срок за подаване на документи за курсанти: 01.02.2018 г.-08.06.2018 г.
Срок за подаване на документи за студенти: 01.02.2018 г.-28.06.2018 г.
График за изпитни дати в Монтана: 04.03.2018 г. и 05.03.2018 г.
Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
3405, гр. Монтана, ул. ”Безименна” №1, тел.(096)300922, (096)300923