Актуални Новини, Новини, Община Берковица

ВРЪЧЕНИ БЯХА ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

социални услуги

Днес, 03.07.2023 година, заместник-кметът на Община Берковица Гергана Антонова, официално връчи договорите на одобрените кандидати за заемане на длъжността „Сътрудник социални дейности“ – 2 щатни бройки по Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги в Община Берковица“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
Ролята и отговорностите, които ще изпълняват новоназначените служители ще са пряко свързани с изпълнението на ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП. Тяхната дейност ще бъде свързана с насочването за ползване на социални услуги в Община Берковица, с предоставяне на информация и консултиране на граждани и потребители на социални услуги, прием на заявления – декларации за включване в механизма „Лична помощ“, проверка за съответствие с нормативните изисквания, изготвяне и сключване на споразумения между ползвателя, избрания асистент и доставчика на лична помощ за предоставяне и ползване на „Лична помощ“, упражняване на контрол при предоставяне на механизма „Лична помощ“ и редица други.

Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги в Община Берковица“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05SFPR002-2.002-0083-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган и Община Берковица.