Актуални Новини

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД БЕРКОВИЦА“

В заседателната зала на община Берковица от 14.00 часа на 25 март 2014 г. се проведе встъпителна пресконференция по проект „ПОДКРЕПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ЗА ГРАД БЕРКОВИЦА“, Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“. Размерът  на финансова помощ е  195 360.00 лв., времетраенето на проекта е 18 месеца. На пресконференцията присъстваха инж. Юлиян Иванов-председател на ОбС, зам. кметът Радослав Найденов, секретарят Биляна Стаменова, директори на дирекции и служители на общинска администрация. Ръководителят на проекта – зам. кметът Гергана Антонова  представи и останалите членове от екипа за управление. Присъстващите бяха запознати с целите, предвидените дейности и очакваните резултати от проекта.

Основен резултат от реализацията на настоящият проект е изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Берковица, в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на Република България и Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР за градовете от ниво 4.

По време на дейностите за информация и публичност и след завършване на проекта обществеността ще бъде информирана за резултатите от него, както чрез регионалните средства за масово осведомяване, така и чрез интернет страницата на община Берковица– www.berkovitsa.bg.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския  фонд за регионално развитие.