Актуални Новини

ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“–СОФИЯ ОТКРИВА НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ

От началото на учебната 2017/ 2018 година във ВТУ се откриват нови специалности:

  • Бакалавърска програма „Благоустройство и комунално стопанство“
  • Магистърска програма „Строителство на газо- и нефтопроводи“

Повече информация за приема и неоходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет-страницата на ВТУ „Тодор Каблешков“ – www.vtu.bg/priem-2017, както и на телефони: 029709286 и 029709230 (учебен отдел).

Писмо 1

Писмо 2

Писмо 3

Писмо Магистър

ОКС „БАКАЛАВЪР“

Бакалавърският план е предназначен за нуждите на общините и общинските предприятия, занимаващи се с благоустрояването на населените места, поддържането и експлоатация на сградния фонд и на градската инфраструктура.

Курсът на обучение е основан на общоприетите бакалавърски учебни планове за строително инженерство, но е с насоченост към въпросите на поддържането и експлоатацията. Преподават се природо-математематически, хуманитарни, общотехнически и общопрофилни дисциплини. Добиват се специални знания по транспортна инфраструктура, водоснабдяване и канализация, сградостроителство, градски разпределителни мрежи, събиране и депониране на отпадъци и др. В контекста на експлоатационните дейности се добива опит за възстановяване на транспортни съоръ- жения, за аварийно-спасителни работи при екстремни условия, икономика и управление на строителството, и експлоатацията на сградния фонд.

Обучението се провежда в осем семестъра и приключва с държавен изпит или дипломна работа – по избор на студентите. Формите на обучение са редовна и задочна.

Завършилите получават професионална квалификация „строителен инженер“, която им дава възможност да работят в сферата на благоустройството, експлоатацията, поддържането, инвестиционните и контролни технически дейности, осъществявани от общините и експлоатационните предприятия.

Завършилите специалността получават държавна диплома за висше образование в ОКС „бакалавър“, която им дава право да продължат обучението си в ОКС „магистър“ у нас и по света в области като строителното инженерство, управлението и др.

Строителните инженери по благоустройство и комунално стопанство могат да работят в общински администрации и експлоа-тационни предприятия, в организации, корпорации, ведомства и др. с дейности в областта на комуналното стопанство, благо- устройството, инвестициите, екологията, гражданската защита и др.

Cтроителство на газо- и нефтопроводи

Магистърската програма е за всички лица притежаващи диплома в ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от област 5 „Технически науки” на висшето образование.

Анотация:

Изграждането на обща Европейска енергийна и транспортна система е в основата на Европейската интеграция и развитие. Плановете за развитие на газоразпределителната мрежа в Р. България предвиждат строителство, разширение и модернизация на газопреносната система, и газифицирането на голям брой общини.

Обучението в областта на “Cтроителство на газо- и нефтопроводи” дава на студентите знания за строителството на инженерни съоръжения, предназначени за транспорт и съхранение на нефт и газ, и изграждането на газова и нефтена инфраструктура в населени и извън населени територии.

Целта на магистърската програма е подготовка на висши ръководни кадри в строителни фирми и организации, които извършват строителни, строително-монтажни и ремонтни работи на газо- и нефтопроводи. С обучението по специалността „Cтроителство на газо- и нефтопроводи”, професионална квалификация „Магистър – инженер” се цели да се дадaт и най-новите знания и практики в тази област.

Продължителността на обучението е три семестъра, като през първите два семестъра се изучават различни дисциплини, а през третия семестър се разработва дипломна работа. Успешно завършилите получават държавна диплома за висше образование в образователно – квалификационна степен „Магистър“.