Актуални Новини

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ПРЕДСТАВИ ОИЦ – МОНТАНА

На 10 декември 2013 г. Областен информационен център – Монтана (ОИЦ) проведе втори цикъл от срещи за 2013 г. в община Берковица  на тема „Възможности 2014 – 2020 г.: преглед на европейските и националните документи“. Екипът на центъра се срещна с представители на администрацията, фирми, неправителствени организации и граждани и представи европейските регламенти и националните документи, които ще определят начините и механизмите за кандидатстване и изпълнение на проекти за следващите 7 години. Участниците бяха запознати и с основните цели, приоритети и инициативи на стратегия на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж – „Европа 2020“.

 Представени бяха два нови механизма, които ще се прилагат в страната през новия  програмен период: Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и Водено от общностите месно развитие (ВОМР). Двата подхода трябва да улеснят развитието на по-слабо развитите територии, с подкрепата и на местните общности.

Представени бяха и основните цели, приоритети, дейности и бенефициенти по бъдещите 7 оперативни програми за програмния период 2014 – 2020 г., по които се очаква страната ни да получи 7 млрд. евро. Те ще инвестират в областите транспорт и транспортна инфраструктура, околна среда, развитие на регионите, развитие на човешките ресурси, наука и образование, иновации и конкурентоспсобоност за фирмите, изграждане на административен капацитет и добро управление.

 

Участниците във втория цикъл от срещи подчертаха, че средствата от европейските фондове ще имат по-голям успех, ако конкурентният принцип бъде заменен с оценка на реалните потребности и нужди на бенефициента от изпълнението на проекта и дългосрочните ползи, които тази инвестция може да има на регионално и национално ниво.

 

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

За допълнителни въпроси:

Областен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 300 560

E-mail: oic.montana@eufunds.bg

Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA