Актуални Новини, Новини

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЕРКОВСКИТЕ ФИРМИ ДА ПОЛУЧАТ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Община Берковица насочва вниманието на местните предприемачи към следната възможност за получаване на финансова подкрепа:

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява процедура за „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.089).

Финансовата помощ, която могат да получат кандидатите е в размер до 50 000  хил. лв.

Допустими кандидати са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, както следва:

  • Малко предприятие съгласно Закона за МСП (с персонал между 10-49 човека);
  • Да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
  • Да имат оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ  500 000 лв.;
  • Да имат средноаритметичен спад в оборота с минимум 20% за поне три (може и непоследователни месеци) от месеците в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същите месеци от 2019 г.

Български икономически форум предлага БЕЗПЛАТНО консултиране при подаване на документи за кандидатстване.

Краен срок за кандидатстване е 15 март 2021 г.

Пълният пакет от документи и информация за начина на кандидатстване ще откриете тук: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/444e0858-e8e0-4f54-b422-0f73048e4c88

Електронен адрес за искане за безплатна консултация: https://www.befevents.org/fin-help-malki-firmi-nad-500k?utm_campaign=501730d9-9db0-4465-a169-87d80522ef25&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=c4f40c04-9be1-47ab-b920-3107bf63ac9f