Актуални Новини

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ

ЕНЕРГИЙНOТО ПЛАНИРАНЕ. ПЪТНА КАРТА ЗА ПРЕХОД КЪМ УСТОЙЧИВА НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА С ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ.

26 ноември 2018 г.

В Заседателната зала на Община Берковица

ПРЕХОД КЪМ УСТОЙЧИВА НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА – местно ниво

Начало

13:00 ч. – 13:20 ч.

ВИЗИЯ ЗА ПРЕХОД КЪМ УСТОЙЧИВА НИСКО-ВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА – представяне на ревизиран вариант за Северна България

Георги Стефанов, WWF – България

13:20 ч. – 13:40 ч.

ПЪТНА КАРТА ЗА ПРЕХОД КЪМ УСТОЙЧИВА НИСКО-ВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА ЗА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ – представяне

  • Приоритетни области за Енергийна ефективност и ВЕИ
  • Сценарии за развитие
  • Включване на заиинтересовани страни

Георги Стефанов, WWF – България

13:40 ч. – 14:00 ч.

ДИСКУСИЯ корекции и допълнения по Пътна карта

14:00 ч. – 15:00 ч.

ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – представяне на първи вариант

  • Цели и обхват на Плановете за действие
  • Краткорочни мерки на местно ниво с включване на заинтересовани страни
  • Бюджет и ресурси

Георги Стефанов, WWF – България

15:00 ч.– 16:00 ч.

ДИСКУСИЯ

  • корекции и допълнения по Планове за действие за община Берковица
  • уточняване на данни, нужди и заинтересовани страни

16:00 ч.

Край на срещата.