Актуални Новини

В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА БЕ ИЗВЪРШЕН РЕСЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

img_6311

В ОбА- Берковица бе извършен ресертификационен одит на Системата за управление на качеството (СУК), съобразно стандарта за качество ISO 9001:2008 и информационната сигурност ISO 27001:2013. Одитът  включваше  преглед на основни процедури, отнасящи се до административно-правното и техническо обслужване на гражданите, на процедурите, регламентиращи управлението на входящите и изходящи документи, комуникацията с клиентите, както и на социалните и здравни дейности, предоставяни от  администрацията на гражданите. Чрез одита на  информационната сигурност се извърши цялостна проверка на системите за управление и контрол в рамките на IT инфраструктурата.Ресертификационният одит даде оценка за ефикасността на процесите, които се извършват в организацията,  както и ефективно и сигурно функциониране на приложенията и системите в администрацията. Община Берковица успешно е ресертифицирана по двата стандарта и в следващите дни ще ги получи за период от 4 години.

Резултатите от одита показват, че документираната система за управление на качеството е в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001-2008.  Информационната сигурност също е с внедрени механизми за контрол съобразно стандарта ISO 9001-2008. Ясно са определени ролите и отговорностите на общината. Констатирано е, че ОбА Берковица си е поставила ключови цели и задачи за изпълнение, като следи за тяхното спазване и контролира процеса на постигането им. Вътрешните одити, извършвани в администрация, гарантират ефективност при поддържане и подобряване на системата за управление. Разбира се, процесът на подобряване качеството на административно обслужване продължава, защото той е непрекъснат и неговата най-важна цел е да гарантира действена и резултатна администрация. През 2017 г. Община Берковица ще премине към новата версия на ISO 9001-2015.