Актуални Новини

В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА БЕ ИЗВЪРШЕН КОНТРОЛЕН ОДИТ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

В ОбА-Берковица бе извършен контролен одит на Системата за управление на качеството (СУК), съобразно стандарта за качество ISO 9001:2015 и информационната сигурност ISO 27001:2013. Одитът бе извършен от Бюро Веритас България, който е световен лидер в областта на изпитването, инспекциите и сертификацията. Контролният одит включваше  преглед и проверка на основни процедури, отнасящи се до административно-правното и техническо обслужване на гражданите, на процедурите, регламентиращи управлението на входящите и изходящи документи, комуникацията с клиентите, както и на социалните и здравни дейности, предоставяни от  администрацията на гражданите. Чрез одита на  информационната сигурност се извърши цялостна проверка на системите за управление и контрол в рамките на IT инфраструктурата. Контролният одит даде оценка за ефикасността на процесите, които се извършват в организацията,  както и ефективно и сигурно функциониране на приложенията и системите в администрацията. Община Берковица се представи успешно.

Резултатите от одита показват, че документираната система за управление на качеството е в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001-2015.  Информационната сигурност също е с внедрени механизми за контрол съобразно стандарта ISO 9001-2015. Ясно са определени ролите и отговорностите на общината. Констатирано е, че ОбА Берковица си е поставила ключови цели и задачи за изпълнение, като следи за тяхното спазване и контролира процеса на постигането им. Вътрешните одити, извършвани в администрация, гарантират ефективност при поддържане и подобряване на системата за управление. Разбира се, процесът на подобряване качеството на административно обслужване продължава, защото той е непрекъснат и неговата най-важна цел е да гарантира действена и резултатна администрация.