Образование

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Д-р ИВАН ПАНОВ“

G1Адрес: гр. Берковица, 3500

ул. „Д-р Иван Панов“ 2

Тел. директор: Григор Григоров – 0953/88104, 0889624318

Тел. канцелария: 0953/88031G2

E-mail: gipb@abv.bg web-сайт: http://www.ipanov.com

 

ИсторияНезапомнено откога, при черквата  в нашия град е имало една по-голяма стая, където се събирали ученици, свещеници и учители, които да учат децата на четмо и писмо. През 1856 г. в същия двор е построено здание, в което по-късно се помещавали черковната община, девическото училище, читалището „Бъдащност”. През 1862 г. старото черковно училище било разрушено, а на мястото му издигнали ново двуетажно здание. На долния етаж учили децата от отделенията, а на горния – класните ученици (до трети клас). През 1908 г. е открит четвърти клас, но само за една година.

ПG4рез учебната 1913/1914 година към прогимназията се открива първи гимназиален клас. На следващата година училището се нарича „непълна гимназия” с новосъздадените втори, трети, четвърти гимназиален клас.  До учебната 1920/21 г. прогимназията и гимназията функционират заедно под едно ръководство. На 11.11.1920 г. се обособяват две самостоятелни училища. Същата година към гимназията се открива 5. клас и тя се нарича Берковска смесена пълна гимназия. От 1924/1925 г. гимназията става държавно смесено педагогическо училище. Педагогическите 7. и 8. клас съществуват до 1931 г. През 1934 г. се открива нов тип училище – средно реално училище. През периода 1945-51 г. училището се нарича Берковска смесена гимназия, 1951/52 г.- Средно смесено училище. 1958/59 г. –  Средно политехническо училище, а от 1963 до 1983 г. – Политехническа гимназия.

G3На учителски съвет, състоял се на 02.08.1920 г., директорът Парушев предлага гимназията да носи името на благодетеля на берковските училища – д-р Иван Панов. Съветът решава: след 01.04.1920 г. и за вечни времена, докато съществува, берковската гимназия да носи името на д-р Иван Панов.

ПРОЕКТИ

Един от първите реализирани проекти е проектът за изграждане на мултимедиен кабинет със съдействието на Корпуса на мира, преподавателя от Америка Ерик Брук и преподавателите по чужди езици в Гимназията.

Проект  „Изграждане на културна мрежа в Европа” по програма Коменски с партньори от Полша, Германия и Турция. По проекта основно работиха Иванка Илиева, Николина Кирова, Петрана Лендова, със съдействието на директора на училището Румян Горков. По силата на този проект наши ученици посетиха страните на партньорите и научиха много за историята, бита и културата на тези страни, създадоха приятелства.

Проект  „Туризъм без граници” – за обучението в професионалните паралелки и  в колежа по туризъм  в Инсбрук, който беше реализиран от представител на колежа в Австрия, наш бивш колега Томислав Филипов и учителите  Райна Панова, Таня  Евтимова, Камелия Ангелова и Соня Антова.

G5Проект „Различният до теб” за връзка на ученици от нашето училище с възпитаниците от Дома за деца с умствена изостаналост в града, по идея на Марен Станислаус от SES – Германия и под ръководството на Таня Димитрова и Иванка Илиева; цел-познаване живота и проблемите на децата с физическа и умствена изостаналост и възпитаване чувство на толерантност.

Проект БГ – Кох с подкрепата  на  SES – Германия и Йорг Унтербергер за обмяна на опит и обучение по организация и функциониране на кухнята; ръководители Р.Панова, Н. Кирова и Ив. Илиева.

 Проект на МОМН „Пъстра броеница” за изработване на носиите на хор „Българка” ; ръководители С. Венциславова, Н. Иванова и А. Луканова.

Проект на МОМН „С грижа за всеки ученик за работа с изявени ученици, като средствата от него дават възможност на учителите да подготвя учениците за олимпиади и състезания, с което ги мотивират да учат по-добре.

Гимназията кандидатства и спечели проект към  Центъра за развитие на човешките ресурси, което й дава право да бъде обучителна организация и да провежда курсове към Агенцията по заетостта.

По линия на трансграничното сътрудничество работим с гимназиите от Пирот, Димитровград и  Княжевац. Основна идея е опознаване бита и културата на съседна Сърбия и създаване на приятелски връзки между училищата.

 „New And Alternative Tourism Enterprises / „Нови и алтернативни възможности за развитие на туристически предприятия” по програма Леонардо да Винчи. Партньори по този проект са България – Гимназия „ Д-р Иван Панов”, Турция – община Учисар и най-голямата компания  в Турция за летене с  въздушни балони – Anatolian Balloons, Гърция – Професионално училище гр. Драма, Белгия – Частна асоциация за мултимедийно обучение, Полша – Професионално училище гр. Бялисток. Продължителност на проекта: 1 август 2010 – 31 юли 2012 г.

 Проект „Споделяне на култури” по секторна програма „Коменски“ към Център за развитие на човешките ресурси.

През 2011г. за втори път Гимназия „Д-р Иван Панов” гр. Берковица беше одобрена и подписа договор по секторна програма „Коменски” към Център за развитие на човешките ресурси.

За период от две години (01.08.2011-31.07.2013) училището работи по проект „Sharing Cultures” / “Споделяне на култури”. Основните дейности са насочени към изучаването на фолклора (песни, танци, обичаи) и националната кухня на нашата и държавите партньори. Участниците в проекта  посетиха гр. Ксилокастро (Гърция) през март 2012г. и гр. Анкара (Турция) през ноември 2012г. Така те се запознаха с културата на тези две държави. При посрещането на партньорите в България през април 2013г. учениците от Гимназия „Д-р Иван Панов”  представиха нашата култура, традиции, природни и историческиg6 забележителности.

 

Проект „Превенция и образование – сътрудничество между местни власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции” .Проектът  се реализира в двугодишен период от 01.08.2013 г. до 31.07.2015 г. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, дейност Регионални партньорства „Коменски”.

Координатор на проекта е Община Елбльог, Полша. Основни партньори – Община Берковица, България и община Елблог, Полша. Местните партньори, които пряко участват в проекта са Районно управление Полиция гр. Берковица, Гимназия „Д-р Иван Панов” и Трето основно училище „Иван Вазов”.

Проект на МОН „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година.Целите на проекта са да се осмисли свободното време на учениците, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и  прояви на агресия и насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности;да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности;учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности. От началото на проекта Гимназия „Д-р Иван Панов” се включи със следните групи: клуб „Европейско странознание”, клуб „Млад предприемач”, клуб „Етикет за всеки ден”, клуб „Приложна лингвистика”, клуб „Аз- журналистът”, театрална трупа и хор.
eTwinning проекти – ръководители на проектите: Иванка Илиева и Петрана Лендова

Deutsch lernen baut Freundschaften  2010 година

Заедно с училища от Полша и Турция – представяне на училището, семейството, страната, града. Цел –  разширяване на знанията по немски език, използване на уменията за работа с ИТ и разширяване на знанията за живота в страните на партньорите.

Das Bildergeschichtebuch 2010- 2011 година

Съставяне на приказни истории на немски език в работна група  с по един  представител от Полша и България, които работят заедно по историята и като краен продукт се съставя малка книжка с картинки от всички истории. Цел – разширяване на знанията по немски език, подобрявене на уменията за работа с ИТ.

Die schönsten Orte in meiner Heimat 2012 година

Заедно с училища от Италия, Литва, Чехия и Словакия – целта на проекта е учениците да се запознаят с историята на известни градове, крепости, замъци, манастири, природни и архитектурни забележителности в отделните държави. Събуждане на интерес към историческото минало и културното наследство, подобряване на знанията по немски език.

2010 Еuropean Capital of Culture – Istanbul, Pecs, Essen

Целта на проекта е обогатяване на знанията за Турция, Германия и Унгария и столиците на трите държави, подобряване на уменията за работа с ИТ, мотивиране за учене на чужди езици. Участници – 9 учители и 11 ученици от Румъния, Турция, Унгария и Хърватска

26. September: Europäischer Tag der Sprachen

Участници от Гърция, Естония, Дания, Румъния, Полша, Хърватска, Германия, Финландия, Италия, с основна цел: отбелязване Деня на европейските езици.

Meine und deine Heimat

Участници – 26 учители и 216 ученици от 24 държави. Опознаване на традициите, културата, обичаите, природните и архитектурните забележителности на страните – участници в проекта, мотивация за учене на чужди езици и подобряване на уменията за работа с ИТ. Проектът е награден с Национален знак за качество.

Внимание, училището е удоволствие! 2013 година

Откриване на нови приятели и получаване на информация за училищния живот,  виртуална разходка в училищата на партньорите по проектите, подобряване на езиковите знания и уменията за работа с ИТ. Участници от Полша, Хърватска и Естония.

Проект „Внимание, училището е удоволствие“ е посветен на 100-годишнината на Гимназия „Д-р Иван Панов“

Приятели в училище – на английски език

– Традициите днес и утре – на английски език

Работата по проектите мотивира учениците за по-добро изучаване на чужди езици, изгражда у тях умения за работа в екип, обогатява знанията им за  страните в Европа и възпитава у тях чувство на гордост от историческото минало и красотите на нашата страна.

Театрална трупа „Йордан Радичков”

Театралната трупа към Гимназия „Д-р Иван Панов” съществува от 1981 година. За последните 10 години младите театрали изнасят по една или две постановки на година. През годините в трупата са участвали над 60 актьори.

Хор “ Българка”

През 1999 год. с помощта на г-н Р. Горков и г-жa Арсенка Венциславова в Гимназията сe сфoрмирa хoр, нaрeчeн “Бългaркa”. В нeгo участват ученици, които имaт тaлaнт и желание дa сe занимават с пеене.  Хорът и днес продължава своите изяви и участва в различни фестивали. Носител е на много награди. Певиците изнасят концерти не само в България, но и в чужбина.

На 11.05.2009 хор “Българка” чества своята 10-годишнина. Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов връчи на състава почетен плакет на Община Берковица за цялостен принос в утвърждаването на българското народно творчество и на Берковица като културен център на Северозапада.

Спортни дейности

От всички извънкласни дейности, спортните са с най-масово участие. А и възможностите за избор са доста: волейбол, баскетбол, тенис на маса, бадминтон, шах… Многобройните медали от областни и национални състезания са докзателство за постоянство и упоритост, както и за професионализма на ръководителите – Истатко Минчев, Татяна Еленкова и Камелия Николова.