АКТУАЛНО

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН ПАНОВ”

Адрес: гр. Берковица, 3500
ул. „Д-р Иван Панов“ 2
Тел. директор: Григор Григоров – 0953/88104, 0889624318
Тел. канцелария: 0953/88031
E-mail: gipb@abv.bg web-сайт: http://www.ipanov.com
История–Незапомнено откога, при черквата в нашия град е имало една по-голяма стая, където се събирали ученици, свещеници и учители, които да учат децата на четмо и писмо. През 1856 г. в същия двор е построено здание, в което по-късно се помещавали черковната община, девическото училище, читалището „Бъдащност”. През 1862 г. старото черковно училище било разрушено, а на мястото му издигнали ново двуетажно здание. На долния етаж учили децата от отделенията, а на горния – класните ученици (до трети клас). През 1908 г. е открит четвърти клас, но само за една година.
През учебната 1913/1914 година към прогимназията се открива първи гимназиален клас. На следващата година училището се нарича „непълна гимназия” с новосъздадените втори, трети, четвърти гимназиален клас. До учебната 1920/21 г. прогимназията и гимназията функционират заедно под едно ръководство. На 11.11.1920 г. се обособяват две самостоятелни училища. Същата година към гимназията се открива 5. клас и тя се нарича Берковска смесена пълна гимназия. От 1924/1925 г. гимназията става държавно смесено педагогическо училище. Педагогическите 7. и 8. клас съществуват до 1931 г. През 1934 г. се открива нов тип училище – средно реално училище. През периода 1945-51 г. училището се нарича Берковска смесена гимназия, 1951/52 г.- Средно смесено училище. 1958/59 г. – Средно политехническо училище, а от 1963 до 1983 г. – Политехническа гимназия.
На учителски съвет, състоял се на 02.08.1920 г., директорът Парушев предлага гимназията да носи името на благодетеля на берковските училища – д-р Иван Панов. Съветът решава: след 01.04.1920 г. и за вечни времена, докато съществува, берковската гимназия да носи името на д-р Иван Панов.
ПРОЕКТИ
Един от първите реализирани проекти е проектът за изграждане на мултимедиен кабинет със съдействието на Корпуса на мира, преподавателя от Америка Ерик Брук и преподавателите по чужди езици в Гимназията.
Проект „Изграждане на културна мрежа в Европа” по програма Коменски с партньори от Полша, Германия и Турция. По проекта основно работиха Иванка Илиева, Николина Кирова, Петрана Лендова, със съдействието на директора на училището Румян Горков. По силата на този проект наши ученици посетиха страните на партньорите и научиха много за историята, бита и културата на тези страни, създадоха приятелства.
Проект „Туризъм без граници” – за обучението в професионалните паралелки и в колежа по туризъм в Инсбрук, който беше реализиран от представител на колежа в Австрия, наш бивш колега Томислав Филипов и учителите Райна Панова, Таня Евтимова, Камелия Ангелова и Соня Антова.
Проект „Различният до теб”– за връзка на ученици от нашето училище с възпитаниците от Дома за деца с умствена изостаналост в града, по идея на Марен Станислаус от SES – Германия и под ръководството на Таня Димитрова и Иванка Илиева; цел-познаване живота и проблемите на децата с физическа и умствена изостаналост и възпитаване чувство на толерантност.
Проект БГ – Кох с подкрепата на SES – Германия и Йорг Унтербергер за обмяна на опит и обучение по организация и функциониране на кухнята; ръководители Р.Панова, Н. Кирова и Ив. Илиева.
Проект на МОМН „Пъстра броеница” за изработване на носиите на хор „Българка” ; ръководители
С. Венциславова, Н. Иванова и А. Луканова.
Проект на МОМН „С грижа за всеки ученик” за работа с изявени ученици, като средствата от него дават възможност на учителите да подготвя учениците за олимпиади и състезания, с което ги мотивират да учат по-добре.
Гимназията кандидатства и спечели проект към Центъра за развитие на човешките ресурси, което й дава право да бъде обучителна организация и да провежда курсове към Агенцията по заетостта.
По линия на трансграничното сътрудничество работим с гимназиите от Пирот, Димитровград и Княжевац. Основна идея е опознаване бита и културата на съседна Сърбия и създаване на приятелски връзки между училищата.
„New And Alternative Tourism Enterprises / „Нови и алтернативни възможности за развитие на туристически предприятия” по програма Леонардо да Винчи. Партньори по този проект са България – Гимназия „ Д-р Иван Панов”, Турция – община Учисар и най-голямата компания в Турция за летене с въздушни балони – Anatolian Balloons, Гърция – Професионално училище гр. Драма, Белгия – Частна асоциация за мултимедийно обучение, Полша – Професионално училище гр. Бялисток. Продължителност на проекта: 1 август 2010 – 31 юли 2012 г.
Проект „Споделяне на култури” по секторна програма „Коменски“ към Център за развитие на човешките ресурси.
През 2011г. за втори път Гимназия „Д-р Иван Панов” гр. Берковица беше одобрена и подписа договор по секторна програма „Коменски” към Център за развитие на човешките ресурси.
За период от две години (01.08.2011-31.07.2013) училището работи по проект „Sharing Cultures” / “Споделяне на култури”. Основните дейности са насочени към изучаването на фолклора (песни, танци, обичаи) и националната кухня на нашата и държавите партньори. Участниците в проекта посетиха гр. Ксилокастро (Гърция) през март 2012г. и гр. Анкара (Турция) през ноември 2012г. Така те се запознаха с културата на тези две държави. При посрещането на партньорите в България през април 2013г. учениците от Гимназия „Д-р Иван Панов” представиха нашата култура, традиции, природни и исторически забележителности.
Проект „Превенция и образование – сътрудничество между местни власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции”. Проектът се реализира в двугодишен период от 01.08.2013 г. до 31.07.2015 г. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, дейност Регионални партньорства „Коменски”.
Координатор на проекта е Община Елбльог, Полша. Основни партньори – Община Берковица, България и община Елблог, Полша. Местните партньори, които пряко участват в проекта са Районно управление Полиция гр. Берковица, Гимназия „Д-р Иван Панов” и Трето основно училище „Иван Вазов”.
Проект „The 4S – Study, Support, Share, Succeed” / “4S – учи, подкрепяй, споделяй, успявай“. Проектът се реализира в периода 01.09.2017 г. до 31.08.2019 г. Той е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма „ Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища. Проектът е насочен към деца с различни социални проблеми и ученици в риск от преждевременно напускане на училище и цели да им даде увереност, че доброто образование разкрива възможности за професионалното и личностното им развитие, да ги мотивира да посещават редовно училище и да участват активно в учебния процес. Едно от основните цели на проекта е обмяна на добри практики в работата с ученици с различни социални проблеми и прилагане на иновативни методи за преодоляване на трудностите. Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица, България, е координатор на проекта. Партньори са: Професионална техническа гимназия „Узун Мехмет“, гр. Ереели, Турция, Национален колеж „ Владимир Стрейну“, гр. Гъещ, Румъния, Професионална техническа гимназия „ Кастелново не Монти“, гр. Кастелново не Монти, Италия и Гимназия по туризъм и готварство „Биеловар“, гр. Биеловар, Хърватия.
Проект на МОН „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година. Целите на проекта са да се осмисли свободното време на учениците, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и прояви на агресия и насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности; да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности; учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности. От началото на проекта Гимназия „Д-р Иван Панов” се включи със следните групи: клуб „Европейско странознание”, клуб „Млад предприемач”, клуб „Етикет за всеки ден”, клуб „Приложна лингвистика”, клуб „Аз- журналистът”, театрална трупа и хор.
Проект на МОН „Твоят час“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ стартира през 2015 година и е с продължителност три години. Той е насочен към развитие способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Дейностите по интереси са ориентирани към способностите на децата. Учениците в ПГ „Д-р Иван Панов“ са включени в клубове „Приложна лингвистика“, „Бъди грамотен!“, „Из лабиринтите на математиката“, „Успех на матурата по български език и литература“, „Европа и аз“, „Превенция на зависимостите“, „Моят роден език“, „Българските празници с рецептите на баба – направи и сподели в Интернет“, „Лесна и интересна организация на кухнята и ресторанта“, „Морал и ценности в младото общество под мотото: Мисълта може всичко“
Проект на МОН „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, се реализира от 28.02.2019 г. През учебната 2018/2019 година са създадени групи по математика, философия, английски език, български език, химия и опазване на околната среда, организация на хотелиерството. През учебната 2019/2020 година учениците се включиха в групи за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература, английски език, математика, философия, технология на хотелиерското обслужване, както и в група за занимания по интереси „Художествено слово“.
Проект на МОН „Образование за утрешния ден“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). В ПГ „Д-р Иван Панов“ е сформирана група за повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците.
eTwinning проекти – ръководители на проектите: Иванка Илиева и Петрана Лендова
Deutsch lernen baut Freundschaften 2010 година
Заедно с училища от Полша и Турция – представяне на училището, семейството, страната, града. Цел – разширяване на знанията по немски език, използване на уменията за работа с ИТ и разширяване на знанията за живота в страните на партньорите.
Das Bildergeschichtebuch 2010- 2011 година
Съставяне на приказни истории на немски език в работна група с по един представител от Полша и България, които работят заедно по историята и като краен продукт се съставя малка книжка с картинки от всички истории. Цел – разширяване на знанията по немски език, подобряване на уменията за работа с ИТ.
Die schönsten Orte in meiner Heimat 2012 година
Заедно с училища от Италия, Литва, Чехия и Словакия – целта на проекта е учениците да се запознаят с историята на известни градове, крепости, замъци, манастири, природни и архитектурни забележителности в отделните държави. Събуждане на интерес към историческото минало и културното наследство, подобряване на знанията по немски език.
2010 Еuropean Capital of Culture – Istanbul, Pecs, Essen
Целта на проекта е обогатяване на знанията за Турция, Германия и Унгария и столиците на трите държави, подобряване на уменията за работа с ИТ, мотивиране за учене на чужди езици. Участници – 9 учители и 11 ученици от Румъния, Турция, Унгария и Хърватска
26. September: Europäischer Tag der Sprachen
Участници от Гърция, Естония, Дания, Румъния, Полша, Хърватска, Германия, Финландия, Италия, с основна цел: отбелязване Деня на европейските езици.
Meine und deine Heimat
Участници – 26 учители и 216 ученици от 24 държави. Опознаване на традициите, културата, обичаите, природните и архитектурните забележителности на страните – участници в проекта, мотивация за учене на чужди езици и подобряване на уменията за работа с ИТ. Проектът е награден с Национален знак за качество.
Внимание, училището е удоволствие! 2013 година
Откриване на нови приятели и получаване на информация за училищния живот, виртуална разходка в училищата на партньорите по проектите, подобряване на езиковите знания и уменията за работа с ИТ. Участници от Полша, Хърватска и Естония.
Проект „Внимание, училището е удоволствие“ е посветен на 100-годишнината на Гимназия „Д-р Иван Панов“
– Приятели в училище – на английски език
– Традициите днес и утре – на английски език
Работата по проектите мотивира учениците за по-добро изучаване на чужди езици, изгражда у тях умения за работа в екип, обогатява знанията им за страните в Европа и възпитава у тях чувство на гордост от историческото минало и красотите на нашата страна.
Театрална трупа „Йордан Радичков”
Театралната трупа към Гимназия „Д-р Иван Панов” съществува от 1981 година. За последните 10 години младите театрали изнасят по една или две постановки на година. През годините в трупата са участвали над 60 актьори.
Хор “ Българка”
През 1999 год. с помощта на г-н Р. Горков и г-жa Арсенка Венциславова в Гимназията сe сфoрмирa хoр, нaрeчeн “Бългaркa”. В нeгo участват ученици, които имaт тaлaнт и желание дa сe занимават с пеене. Хорът и днес продължава своите изяви и участва в различни фестивали. Носител е на много награди. Певиците изнасят концерти не само в България, но и в чужбина.
На 11.05.2009 хор “Българка” чества своята 10-годишнина. Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов връчи на състава почетен плакет на Община Берковица за цялостен принос в утвърждаването на българското народно творчество и на Берковица като културен център на Северозапада.
Занимания по интереси (Национално финансиране)
От учебната 2018-2019 година учениците от ПГ „Д-р Иван Панов“ са включени в разнообразни групи за занимания по интереси. През учебната 2018-2019 година са сформирани следните групи за занимания по интереси: „Старите традиции в дигитални времена“, „Литературен клуб“, Клуб за български народни танци и хора „Българка“, „Из лабиринтите на математиката“, „Тайни и загадки на етичния свят“, Театрална трупа „Йордан Радичков“, „Виртуална Европа“
През учебната 2018-2019 година са сформирани следните групи за занимания по интереси: „Екоприключения“, „Занимателна физика“, „Биология и здравно образование“, „Археология“, „Британско странознание“, Клуб за български народни танци и хора „Българка“
Спортни дейности
От всички извънкласни дейности, спортните са с най-масово участие. А и възможностите за избор са доста: волейбол, баскетбол, тенис на маса, бадминтон, шах… Многобройните медали от областни и национални състезания са доказателство за постоянство и упоритост, както и за професионализма на ръководителите през годините.
Постижения на ученици от ПГ „Д-р Иван Панов“
•След Владимир Захариев, Томислав Иванов, Алекс Иванов, Янимир Луканов, Венцислав Златанов, Елин Илиянов, Иво Стоилов, през учебната 2019/2020 година Лилия Атанасова продължи традицията всяка година ученик от Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов” да представя област Монтана на Националния кръг на олимпиадата по география и икономика.
•През учебната 2019/2020 година 4 ученици от 12.б клас на ПГ “ Д-р Иван Панов “ взеха участие в националното състезание по чужд език, речеви и комуникативни умения 7. -12. клас “ Аз мога – тук и сега “. Състезанието се проведе в три етапа : писане на есе (“Изрази себе си“), четене и писане с разбиране (“Провери знанията си“) и говорене (“Интервю“ – на 5 зададени теми от журито). До финала в топ 10 достигнаха Цветомил Спасов и Диана Матерова , като завоюваха 7 и 8 място.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Фотодокументална изложба
Актуални Новини

С ФОТОДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА “СТРОИТЕЛИТЕ НА ПАМЕТНИКА НА СВОБОДАТА” МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА ПОСРЕЩА ТРЕТИ МАРТ

Събитието премина при голям интерес. По стар български обичай многобройните гости бяха посрещнати с хляб и сол, а Гергана Лазарова,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3735 (6) от 24.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

На вниманието наБисерка Стоянова, гр. София ж.к. ,,Надежда“ 3, ул. “Теодор Теодоров”, бл. 12, ет. 6, ап. 21Виктор Спасов, гр.

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-70-00-544 (2) от 24.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (22) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (7) Образование (41) Община Берковица (337) Общинска администрация-Берковица (28) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (10) заповеди на кмета (23) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (17) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (7) обявление (63) основни училища (8) отдел строителство (18) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (6) програми (6) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (9) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-70-00-544 (2) от 24.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3735 (6) от 24.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА На основание Заповед на кмета на Община Берковица РД№15- 179/22.03.2023 г. и чл. 91, ал. 1 и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Социални услуги
Актуални Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 22.03.2023 година в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе обществено обсъждане на Предложение за планиране на

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.