Актуални Новини

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩИНСКА МРЕЖА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЕКОЕНЕРГИЯ

С вече близо 20-годишна традиция и опит, общините от ЕкоЕнергия, сред които Община Берковица, отдавна са убедени, че повишаването на енергийната ефективност в сградните фондове има най-сериозен дългосрочен ефект върху енергийните разходи – както на местните администрации, така и на крайните потребители. Същевременно, все повече се налага впечатлението, че ефективният инструмент за ускоряване на обновителните процеси в жилищните и публичните сгради и за налагането на нови, по-амбициозни норми в сградостроителството все още не е намерен. Необходимо е да се потърсят принципно нови подходи за решаването на този проблем. Местните власти, които стоят най-близо до гражданите, не могат да останат встрани от обновителните процеси и да служат единствено като посредници за централизираното изпълнение на насърчителните програми. Те трябва да се включат активно в реалното изпълнение на дейностите – при това по начин, който да има пряко отражение върху средата на обитаване и качеството на живот на българските граждани. За да се случи това обаче е необходимо енергийната ефективност незабавно да бъде изведена като основен приоритет в политиката за устойчиво развитие както на държавата, така и на общините. Вместо да се възприема като допълнение към съществуващата законова и нормативна уредба, вменено от директивите на ЕС, трябва да се осъзнае фактът, че чрез енергийната ефективност се създава допълнителен енергиен ресурс, който е по-евтин и сигурен от всеки друг. Общините, участващи в ЕкоЕнергия вярват, че за да се преодолее изоставането на страната и местните общности в икономическо им развитие и в частност в областта на енергийната ефективност, се налага да се възприемат значително по-високи цели и ускорени темпове за тяхното осъществяване. Стандартът “нулево-енергийна сграда” трябва да се възприема като непосредствена задача от все повече общини, за да се създадат реални условия за пълното му внедряване преди 2020 година. Плановете за действия за устойчива енергия, разработвани от няколко десетки български общини в рамките на Споразумението на кметовете, са подходящ инструмент за ускореното проникване на този стандарт, който трябва умело да се използва от националните и местните власти, както и от всички професионални общности, ангажирани в процеса.