Актуални Новини

ДАРЕНИЕ ЗА ЦНСТДМУ – БЕРКОВИЦА

Дейностите по информация и публичност в рамките на проект „Ново начало – разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица“ (финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд – Договор с референтен № BG051PO001-5.2.12-0069-С0001,

сключен между Община Берковица и Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ), привличат вниманието на случайно преминаващи покрай къщата лица. По този начин анонимен дарител, с инициали С.П.И., допринесе за благоденствието на децата в дома, подарявайки на потребителите лятна тента, която да ги пази от жарките лъчи на слънцето в двора. Надеждата е, че този пример ще стане заразителен и за други хора, имащи възможност да подкрепят по някакъв начин неравностойната съдба на децата, живеещи в къщата.