Актуални Новини, Новини

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ЕФЕКТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД, ЖИВЕЕЩИ В ГРАД БЕРКОВИЦА“

Продължават дейностите по проект „Ефективна образователна интеграция на децата от ромски произход, живеещи в град Берковица“, финансиран от ЦОИДУЕМ. Проектът стартира от 01.10.20190 година и има за цел да осигури равен достъп до качествено образование на деца и ученици от малцинствените групи. Партньори на Община Берковица са 3. ОУ „Иван Вазов“ и детска градина „Малина“. Освен осигуряването на безопасен и сигурен транспорт за децата от квартал „Раковица“ дейностите включват беседи в превозното средство при транспортирането на децата, срещи с родителите на подрастващите, учене чрез игра, създаване на навици у децата за учене и изграждане на положително отношение към провеждането на образователния процес.