Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на ДЕКЛАРЦИИТЕ по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Кметство Боровци

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Кметство Бързия

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Кметство Замфирово

Декларации по чл.35 ал.1 т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

2018 година – ДЕКЛАРАЦИЙ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2

1. Юлия Евгениева
2. заличен
3. Анита Василева
4. Румяна Попова
5. Ваня Иванова
6. Атанас Атанасов
7. заличен
8. Виргиния Витанова
9. Венета Петрова
10. Иван Георгиев
11. Албена Нистерова
12. заличен
13. заличен
14. заличен
15. Пламен Ангелов
16. Паулина Еленкова
17. Тодорка Кацарска
18. Людмила Филипова
19. Венета Иванова
20. Ирена Колова
21. заличен
22. Галина Борисова
23. Пламен Петков
24. заличен
25. заличен

26. заличен
27. Нели Михайлова
28. Гергана Георгиева
29. заличен
30. Анелия Якимова
31. заличен
32. Биляна Салтирова
33. заличен

34. заличен
35. Надя Кралева-Павлова
36. Михаела Маринова
37. Михаела Маринова
38. заличен
39. заличен
40. заличен
41. Паулина Харалампиева
49. Сибилия Дамянова
54. Димитринка Иванова
55. заличен
56. заличен
57. Инна Доцова

58. заличен
59. Ради Иванов
60. Яни Каменов
61. Мая Горанова
62. заличен
63. Димитрина Генова
64. заличен
65. Емилия Братанова
66. Мариета Русимова
67. Мая Ангелова
68. Тинка Еленкова
69. Виолетка Вълчева
70. Ирина Стоянова
71. Петранка Трифонова
72. Тоня Николова
73. Сашка Димитрова

81. Светла Борисова
82. заличен
83. Анета Богданова

2019 година – ДЕКЛАРАЦИЙ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2

2020 година – ДЕКЛАРАЦИЙ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2

2021 година – ДЕКЛАРАЦИЙ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2

2022 година – ДЕКЛАРАЦИЙ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2

Ива Иванова

КМЕТСТВО БЪРЗИЯ

КМЕТСТВО БЪРЗИЯ
Ани Закова
Гергана Киркова
Елеонора Конова

КМЕТСТВО БОРОВЦИ
Люба Благоева
Цветанка Тодорова

КМЕТСТВО ЗАМФИРОВО
Галя Каменова
Ирена Петкова