Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Преди днешното заседание на Общински съвет – Берковица кметът инж. Милчо Доцов проведе редовната си месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината. Той обсъди с присъстващите активното им включване в обявения от общината конкурс за „Най-чисто населено място“. Кметът отговори и на поставените му въпроси. Кметовете и кметските наместници бяха запознати с графика на вишката за м. май, заповедта за пожароопасния сезон, изпилнение предписание на комисиите за речните корита и язовири, както и с включването в списъка, съгласно чл. 71 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности на горските територии – държавна и общинска собственост и контингент местно население.  Дискутирани бяха и някои организационни въпроси по населени места.