Актуални Новини

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В БЕРКОВИЦА ПРОВЕДЕ ОИЦ – МОНТАНА

Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) със съдействието на Община Берковица предствиха два обекта, реализирани с европейски средства. Събитието се състоя в Детска градина (ДГ) „Малина“ и  в Центъра за отдих, свободно време и спорт в ж.к. „Изгрев“. „Всички ние – ръководството на Общината и служителите на детските заведения сме радостни на това, което е направено и подобрено в нашия град, а най-щастливи са децата на Берковица“ – поздрави присъстващите зам. кметът на Община Берковица г-н Радослав Найденов.

Средствата за ремонта са осигурени от проект на Общината „Подобряване на образователната инфраструктура в Община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност ” по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г. Той включва поставяне на топлоизолация, ремонтирани са отоплителната и електрическата инсталации, изградена е нова газова отоплителна система.

Представен бе и проект „Изграждане на център за отдих, свободно време и спорт“ в ж.к. „Изгрев“ между Община Берковица, Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група (МИГ) „Берковица – Годеч“. Стойността на проекта е 90 824 лева. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%. Проектът се реализира по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Чрез изпълнението му са изградени комбинирано волейболно и тенис игрище, зона за зрители и зона за отдих – 2 броя маси за шах, пейки и кошчета за смет.

Дните на отворени врати се организират в рамките на кампанията „Заедно за Европа“ на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни фондове (ЕСИФ) в страната и е посветен на 10-та годишнината от присъединяването на България към ЕС.