Актуални Новини, Новини

ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОТВАРЯТ НА 1 ЮНИ

На среща с кмета на Община Берковица Димитранка Каменова и директорите на детските градини на територията на община Берковица бе решено детските заведения да останат затворени до 31.05.2020 година. Те ще възстановят приема на деца от 01.06.2020 година, като посещението на институцията ще бъде допустимо само за деца, които са вече записани в съответната детска градина/ясла през учебната 2019-2020 година. За подновяване на посещението на децата от родителите няма да се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и чл. 21, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. Посещението на детска градина/ясла от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) ще се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.

По предложение на директорите броят подрастващи в групите няма да превишава 14 деца, а в случай на едновременно присъствие на повече от 14 деца от една група в детската градина/ясла се предприемат действия за разделянето им в подгрупи чрез обособяване на отделни кътове в рамките на общото помещение или се търси друго подходящо решение.

Според установените мерки от здравните органи приемът в детската градина/ясла ще се извършва по предварително оповестен график/ред, при необходимост и в по-дълъг интервал от време, а ако климатичните условия го позволяват – на двора или на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние на най-малко 2 м. между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина/ясла. Когато атмосферните условия обаче не позволяват, ръководството на детската градина/ясла ще създава организация, която да осигури безопасното приемане и предаване на децата без да се допускат родителите в сградите на детската градина.

В детските заведения децата ще бъдат приемани от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина/ясла от него няма да се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.

Съобразно климатичните условия (когато не вали) децата ще бъдат навън с изключение на времето за хранене и почивка, като ще се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. Когато това е възможно, храненето на децата също ще се организира и осъществява на открито.

Няма да се допуска събиране на една място на персонал от детската градина/ясла освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не се допускат и контакти на член от персонала на детската градина/ясла с повече от една група.

Според указанията на здравното министерство подновяването на посещението на детска градина/ясла може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина/ясла, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина/ясла от детето. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина/ясла остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина/ясла, още повече че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен.

Педагогическият и непедагогическият персонал се задължава да спазва стриктно санитарните мерки на здравните власти като се извършват всички дезинфекционни мероприятия за недопускане на заразяване с коронавирусна инфекция.

 

ЗАПОВЕД                         ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ