Актуални Новини

ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – МОНТАНА, ЛОМ И БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВАТ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Дирекции Бюро по труда – Монтана, Лом и Берковица уведомяват работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

В Програмата могат да се включат:
– работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.
– работодатели от публичния сектор -държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ по Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg .

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7–дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Монтана, пл.Жеравица №5 тел.0882825339, в Дирекция „Бюро по труда” – Лом, пл.Свобода №6 тел. 0882824946, в Дирекция „Бюро по труда” – Берковица, ул.Д-р Иван Панов №1 тел. 0878273899.
Краен срок за приемане на документи – 27.05.2015 год.