Обяви

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ БЕРКОВИЦА

За Вас работодатели 

Агенция по заетостта     Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. март 2013г., както следва:

            Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.
1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 годишна възраст (чл. 36, алинея 1 от ЗНЗ)

 

8260 лв.

2. Насърчаване на работодателите да приемат за стажуване младежи до 29 години (член 41 от ЗНЗ).

 

4800 лв.

3.  Насърчаване на работодателите за разкриване на работни места за стажуване (член 46 от ЗНЗ).

2962 лв.

4.  Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време (член 51 от ЗНЗ).

518 лв.

5. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с  трайни увреждания, включително военноинвалиди (чл. 52, алинея 1 от ЗНЗ)

 

5554 лв.

6. Насърчаване на работодателите да наемат безработни с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа (член 52, ал.2 от ЗНЗ).

2654 лв.

7. Насърчаване на работодателите да наемат безработни над 50-годишна възраст  (член 55а от ЗНЗ).

2651 лв.

8. Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (член 55в от ЗНЗ).

492 лв.

9. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл.55г от ЗНЗ)

 

2553 лв.

10. Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник (чл.55г от ЗНЗ)

 

1231 лв.

11. Насърчаване на работодателите да разкриват “зелени работни места” (чл. 55д от ЗНЗ)

 

13668 лв.

 

            Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

            Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” –   гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов” № 1, стая № 207, тел.: 0953/88371

Вашият коментар